หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-5-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือและระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010801 วางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

1.1 วางแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
1.2 จัดทำรายการ อะไหล่ อุปกรณ์ชีวการแพทย์/สินค้าคงคลังที่มีเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
1.3 สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ
1.4 สามารถระบุเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงได้

3010802 ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
2.2 ตั้งค่าการทำงาน/การทดสอบของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล
2.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
2.4 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงตามกระบวนการที่กำหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้
2.5 มีการบันทึกผลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงหากผลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพซ้ำ/บันทึกผลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพอีกครั้ง
2.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010803 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

3.1 บันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงตามขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการอ่านเพื่อตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม ลายวงจร
  - ทักษะการสื่อสารเพื่อตีความและนิยามและอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  - แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - การแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง
  - มารยาทและทัศนคติในการช่วยเหลือ
  - การบัดกรี
  - การบำรุงรักษา
  - การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในด้านต่างๆ
  - หลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  · ระบบกราวน์
  · การเลือกใช้สายไฟฟ้า
  · เทคนิคการเดินสายไฟ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง ได้แก่
  - เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
  - เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  - เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor)
  - เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer)
  - เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์
  - เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก
  - เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator)
  - เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical)
  - เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine)
  - เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine)
  - เครื่องUltrasound : ULS
  - เครื่องUltrasound : Therapeutic
  - ตู้อบเด็ก (Infant incubator)
  - เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia)
  uข้อบังคับ/มาตรฐานความปลอดภัย
  - ด้านไฟฟ้า เช่น IEC60601-1, IEC62353
  - ด้านรังสี
  uข้อมูลและคู่มือบริการ (Service manuals and information)
  - คู่มือการทำงาน
  - แผ่นรายงานการทำงาน
  - คู่มือบริการ คู่มือทางเทคนิค
  - ใบสั่ง/ใบคำขอ การทำงาน
  - คู่มือติดตั้ง
  - บัตรประวัติเครื่อง
  - คู่มือรายการชิ้นส่วน
  - ดัชนีผู้จำหน่าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน