หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-5-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010701 วางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง

1.1 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
1.2 จัดทำรายการ อะไหล่เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง/สินค้าคงคลังที่มี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกับคู่มือการซ่อมบำรุง (Service Manuals)
1.3 สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูลการบำรุงรักษาได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ
1.4 สามารถระบุเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้

3010702 ดำเนินการบำรุงรักษา

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการบำรุงรักษา
2.2 ตั้งค่าการทำงาน/การทดสอบของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล
2.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนการบำรุงรักษา
2.4 ทำการบำรุงรักษาตามกระบวนการที่กำหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการบำรุงรักษาได้
2.5 มีการบันทึกผลการบำรุงรักษาของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงหากผลการบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการบำรุงรักษาซ้ำ/บันทึกผลการบำรุงรักษาอีกครั้ง
2.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010703 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษา

3. 2 จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร
3.1บันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3-4)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม
  - ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  - ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - ทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง
  - ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ทักษะทางช่าง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้เรื่องข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและการใช้งานที่เหมาะสม
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology)
  - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ
  - การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง/อุปกรณ์การแพทย์
  - การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
  - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
  - ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uคำขอ (Request) แบบฟอร์มคำขอรับบริการ
  - คำขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย
  - คำขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง ได้แก่
  - เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
  - เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  - เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor)
  - เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer)
  - เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์
  - เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก
  - เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator)
  - เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical)
  - เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine)
  - เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine)
  - เครื่องUltrasound : ULS
  - เครื่องUltrasound : Therapeutic
  - ตู้อบเด็ก (Infant incubator)
  - เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia)
  uแบบฟอร์มข้อมูลการบำรุงรักษา รวมถึง เช็คลิสต์อุปกรณ์สำหรับการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  u
  uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล ตัด ไส เจาะ เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ
  - คีมช่าง
  - ไขควง ประแจ
  - อุปกรณ์บัดกรี
  - สว่านไฟฟ้า
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)
  - ออสซิโลสโคป (Oscilloscope)
  - คาลิเบเตอร์ (Calibrators)
  - มาตรวัด (Gauges)
  - เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator)
  - ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors)
  uคู่มือการซ่อมบำรุง (Service manuals)
  - คู่มือการใช้งาน
  - ใบรายงานการทำงาน
  - คู่มือการซ่อมบำรุง/คู่มือทางเทคนิค
  - ใบสั่ง/ใบคำขอการทำงาน
  - คู่มือการติดตั้ง
  - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง
  - คู่มือรายการชิ้นส่วน
  - ฐานข้อมูลผู้แทนจำหน่าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน