หน่วยสมรรถนะ

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-117ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางที่เริ่มมีความซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ไม่ระบุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020101 จัดเตรียม/ทำคู่มือการใช้งาน(Operation manual)

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการทำงานของเครื่อง(Operation manual) ประกอบการทำงาน
1.2 มีความรู้และสามารถใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางได้

3020102 จัดเตรียม/ทำสื่อสารสนเทศ

2.1 สามารถใช้สารสนเทศเป็นสื่อนำเสนอ
2.2 สามารถบรรยายนำเสนอได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - อ่านและเข้าใจคู่มือ - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค - หลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง - หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ - การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A
(ง) วิธีการประเมิน N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คําแนะนํา N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด เครื่องมือช่าง (Tools) - เครื่องมือกล ตัด ไส เจาะ เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ - คีมช่าง - ไขควง ประแจ - อุปกรณ์บัดกรี - สว่านไฟฟ้า เครื่องมือทดสอบ (Test equipment) - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter) - โวลต์มิเตอร์ - โอห์มมิเตอร์ - แอมป์มิเตอร์ - เครื่องวัดความถี่ วัสดุ (Materials) - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead) - สายไฟฟ้า (Wires) - ดอกสว่าน - ใบเลื่อย เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ได้แก่ - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump) - เครื่อง Syringe pump - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer) - ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank) - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) - เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ (Vacuum) - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator) - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (Amalgamator) - ยูนิตทันตกรรม(Dental Unit) - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric Scaler) - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite) - แผนกซ่อมบำรุง - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง คู่มือ - คู่มือการทำงานของเครื่อง (Operation manual) - คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง (Service manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุง รักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน