หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-108ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะขั้นสูงที่จำเป็น ในการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ไม่ระบุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010101 เตรียมความพร้อม ประสานงานด้านงานระบบสิ่งอำนวยความสะดวก และตรวจสอบก่อนการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ตามคำแนะนำในการทำงาน (Work instructions)

1.1 อ่านและตีความคำแนะนำการทำงาน(Work instruction) ได้อย่างถูกต้อง
1.2 คัดเลือกและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบที่จำเป็นในการดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและความปลอดภัย
1.3 จัดเตรียมวัสดุและระบบอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์

3010102 ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และส่วนประกอบสำหรับการติดตั้งได้ตามลำดับที่ถูกต้อง
2.2 ดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนข้อกำหนดของผู้ผลิต
2.3 ตอบสนองเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนตามขั้นตอน(ถ้ามี)

3010103 ทดสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์ เสริมที่ถูกติดตั้ง

3.1 ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตได้
3.2 ดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ผลิต
3.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010104 รายงานผล

4.1 จัดทำรายงานการติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์และจัดส่งตามขั้นตอน
4.2 มีการยืนยันความพร้อมใช้ของอุปกรณ์แก่ผู้ใช้งานตามคุณสมบัติของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม - ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน - ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน - ทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง - ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - ทักษะทางช่าง (ข) ความต้องการด้านความรู้ - ความรู้เรื่องข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและการใช้งานที่เหมาะสม - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ - การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง/อุปกรณ์การแพทย์ - การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ - ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
(ง) วิธีการประเมิน - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คําแนะนํา N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด เครื่องมือช่าง (Tools) - เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools) - เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine) - คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench) - อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill) เครื่องมือทดสอบ (Test equipment) - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter) - โวลต์มิเตอร์ (Volt meter) - โอห์มมิเตอร์ (Ohm meter) - แอมป์มิเตอร์ (Amp meter) - เครื่องวัดความถี่ (Frequency meter) วัสดุ (Materials) - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead) - สายไฟฟ้า (Wires) - ดอกสว่าน (Drill bits) - ใบเลื่อย (Saw blades) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ได้แก่ - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump) - เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syringe pump) - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer) - ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank) - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) - เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ (Vacuum) - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator) - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (Amalgamator) - ยูนิตทันตกรรม (Dental unit) - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric scaler) - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ (Surgical lighting) สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite) - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department) - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room) คู่มือ - คู่มือการทำงานของเครื่อง (Operation manual) - คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง (Service manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน - การสังเกต / การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน