หน่วยสมรรถนะ

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม
ISCO-08 ได้แก่
  2149
วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  -
วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมทัศนคติ
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางที่เริ่มมีความซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020101 จัดเตรียม/ทำคู่มือการใช้งาน(Operation manual)

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการทำงานของเครื่อง (Operationmanual) ประกอบการทำงาน
1.2 มีความรู้และสามารถใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางได้

3020102 จัดเตรียม/ทำสื่อสารสนเทศ

1.1 สามารถใช้สารสนเทศเป็นสื่อนำเสนอ
1.2 สามารถบรรยายนำเสนอได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง
ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน
(ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์
ระดับ 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- อ่านและเข้าใจคู่มือ
  - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค
  -
หลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  -
หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  -
การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(Required Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  N/A
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  N/A
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  N/A

(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล
ตัด ไส เจาะ เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ
  - คีมช่าง
  - ไขควง ประแจ
  - อุปกรณ์บัดกรี
  - สว่านไฟฟ้า
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)
  - โวลต์มิเตอร์
  - โอห์มมิเตอร์
  - แอมป์มิเตอร์
  - เครื่องวัดความถี่
  uวัสดุ (Materials)
  - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)
  - สายไฟฟ้า (Wires)
  - ดอกสว่าน
  - ใบเลื่อย
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
ได้แก่
  - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย
(Infusion
pump)
  - เครื่อง Syringe pump
  - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด
(Infant
warmer)
  - ตู้เย็นเก็บเลือด
(Blood
bank)
  - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator)
  - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
(Water
bath)
  - เครื่องปั่นเหวี่ยง
(Centrifuge)
  - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ
(Vacuum)
  - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร
(Aspirator)
  - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน
(Amalgamator)
  - ยูนิตทันตกรรม(Dental Unit)
  - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
(Electric
Scaler)
  - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบำรุง
  - ห้องรักษา
วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  uคู่มือ
- คู่มือการทำงานของเครื่อง
(Operation
manual)
  - คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง
(Service
manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน