หน่วยสมรรถนะ

ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทวนสอบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010401 วางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ สอบเทียบ ปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

1.1 วางแผนการทวนสอบ สอบเทียบ ปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์โดยมีการประเมินความถี่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือมาตรฐานสากล
1.2 สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูลการทวนสอบ สอบเทียบปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ
1.3 สามารถระบุเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทวนสอบสอบเทียบ ปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ได้

3010402 ปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการปรับแต่ง(ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
2.2 ตั้งค่าการทำงาน/การทดสอบของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางเพื่อใช้ในการปรับแต่ง(ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล
2.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนการปรับแต่ง(ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
2.4ทำการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางตามกระบวนการที่กำหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการปรับแต่ง(ตั้งค่า) ได้
2.5 มีการบันทึกผลการปรับแต่ง(ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
2.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางหากผลการปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการปรับแต่ง(ตั้งค่า) ซ้ำ/บันทึกผลการปรับแต่ง (ตั้งค่า) อีกครั้ง
2.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010403 ทวนสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

3.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการทวนสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์และควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบเทียบนั้นๆ
3.2 ตั้งค่าการทำงาน/การทดสอบของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางเพื่อใช้ในการทวนสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล
3.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนทวนสอบสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
3.4 ทำการทวนสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางตามกระบวนการที่กำหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการปรับแต่ง(ตั้งค่า) ได้
3.5 มีการบันทึกผลการทวนสอบสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
3.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางหากผลการทวนสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง/อุปกรณ์การแพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการทวนสอบสอบเทียบซ้ำ/บันทึกผลการทวนสอบ/สอบเทียบอีกครั้ง
3.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010404 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการทวนสอบ สอบเทียบ และปรับแต่ง (ตั้งค่า) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

4. 2 จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
4.1 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม
  - ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  - ทักษะการคัดเลือกและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  - ทักษะการกำหนดค่า (ตั้งค่า)
  - ทักษะการสอบเทียบ
  - ทักษะการการแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่ได้วางแผน
  - ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ทักษะแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - มาตรวิทยา / การวัด
  - ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - หลักการของเครื่องมือ
  - การใช้งานคอมพิวเตอร์
  - ทฤษฎีการควบคุมกระบวนการ
  - Programmable logic controllers
  - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบและปรับเทียบ
  - เซ็นเซอร์ ตัวส่งสัญญาณ ทรานส์ดิวเซอร์ และ ตัวแปลง
  - การวัดตัวแปรกระบวนการ (ความดัน การไหล อุณหภูมิ การวิเคราะห์ และอื่น ๆ)
  - ระบบการควบคุมกระบวนการ (single- & multi-loop controllers, DCS, DAS, SCADA, ฯลฯ)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uมาตรฐานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment standard)
  - OIML (International Organization for Legal Metrology Standards)
  - ANSI (American National Standards Institute)
  - ASME (American Society of Mechanical Engineers)
  - NEC (National Electric Code)
  - IEC (International Electro technical Commission)
  uระบบ/อุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment/systems)
  - Sensor elements
  - Electronic logic control
  - Electro-mechanical element
  - Actuator & output devices
  - Hydraulic elements
  - Pneumatic and electro-pneumatic elements uอุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ (Measurement/testing device)
  - คอมพิวเตอร์
  - เครื่องปรับแต่ง (ตั้งค่า) ชนิดพกพา
  - ตัวส่งสัญญาณ หรือ ตัวแปลงสัญญาณ
  - สเต็ปมอเตอร์
  - อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
  - มัลติมิเตอร์
  - เครื่องกำเนิดสัญญาณ
  - Oscilloscope
  - มาตรวัดมาตรฐาน
  - ตัวสอบเทียบ ตัวปรับแต่งหรือตัวโปรแกรม อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์
  uอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคล (Personal protective equipment) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง :
  - อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่ปิดหู/ที่อุดหู แว่นตา หน้ากาก
  - เครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัย uข้อผิดพลาดหรือปัญหา (Faults or problem)
  - ทางกล
  - ทางคอมพิวเตอร์
  - ทางไฟฟ้า
  - นิวเมติก
  - อิเล็กทรอนิกส์
  - ไฮดรอลิกส์ uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ได้แก่
  - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump)
  - เครื่อง Syringe pump
  - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer)
  - ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank)
  - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator)
  - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
  - เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)
  - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ (Vacuum)
  - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator)
  - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (Amalgamator)
  - ยูนิตทันตกรรม (Dental Unit)
  - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric Scaler)
  - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน