หน่วยสมรรถนะ

ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010201 เตรียมกระบวนการ (Process) ในการตอบสนองต่อการร้องขอจากผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

1.1 ออกแบบกระบวนการรับงานเพื่อรองรับการตอบสนองการร้องขอได้
1.2 สร้างแบบฟอร์มคำขอที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ
1.3 ระบุเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับอาการเสียที่ได้รับการแจ้งซ่อม
1.4 สามารถยืนยันประวัติซ่อมและการใช้อุปกรณ์ได้สอดคล้องกับขั้นตอนการซ่อม

3010202 เตรียมความพร้อมของเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบ เพื่อค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาด

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบได้ถูกต้องสำหรับดำเนินการแก้ไขความชำรุดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางได้
2.2 ใช้งานเครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบได้ถูกต้อง

3010203 วิเคราะห์หาสาเหตุของการชำรุด

3.1 ระบุสาเหตุของการชำรุดได้โดยใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการซ่อม(Service manual)
3.2วิเคราะห์สาเหตุของการชำรุดได้ถูกต้องและสอดคล้องกับอาการชำรุดที่เกิดขึ้น
3.3 มีการบันทึกผลการวิเคราะห์อาการชำรุดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงหรือปัญหาทางเทคนิคอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3010204 ซ่อมแซม/กำกับการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

4.1 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4.2กำหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาของอาการชำรุดได้อย่างถูกต้อง
4.3 ระบุอะไหล่/ชิ้นส่วนที่ชำรุดและระบุอะไหล่/ชิ้นส่วนที่เทียบเท่าและ/หรือดีกว่าเพื่อการทดแทนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือเทียบเท่า
4.4 ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วน/อะไหล่ ทดแทนและ/หรือ ซ่อม ได้อย่างสมบูรณ์
4.5 บันทึกผลการการซ่อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3010205 ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

5.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง(ถ้าต้องใช้)
5.2 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน
5.3ทดสอบการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามลักษณะการใช้งาน
5.4 วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน
5.5 บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
5.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางหากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการทดสอบซ้ำ/บันทึกผลการทดสอบอีกครั้ง
5.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010206 ดำเนินการทดสอบความปลอดภัย

6.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการทดสอบความปลอดภัย(ถ้าต้องใช้)
6.2 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและอุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงก่อนการทดสอบความปลอดภัย
6.3ทดสอบการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางเพื่อทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเช่น ไฟฟ้า รังสี อากาศ
6.4 วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบความปลอดภัย
6.5 บันทึกผลการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
6.6 ปรับตั้ง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางหากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทำการทดสอบซ้ำ/บันทึกผลการทดสอบอีกครั้ง
6.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010207 พิจารณาความจำเป็นในการ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

7.1 ประเมินข้อมูลจากการซ่อมว่าส่งผลกระทบต่อค่าการวัดค่าต่างๆที่จ่ายออกมาจากเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ขั้นตอนการสอบเทียบและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมถูกกำหนดสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์
7.2 หากส่งผลกระทบให้ดำเนินการตามสมรรถนะหลัก 30103และดำเนินการตามข้อ 7.4 ต่อไป
7.3 หากไม่ส่งผลกระทบให้ดำเนินการตามข้อ 7.4
7.4 บันทึกผลในการประเมินและดำเนินการทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับ

3010208 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจพบความผิดพลาดและการซ่อมแซมกิจกรรมการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

8.1 จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
8.2จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม
  - ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  - ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - ทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง
  - ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ทักษะทางช่าง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้เรื่องข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและการใช้งานที่เหมาะสม
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology)
  - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ
  - การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง/อุปกรณ์การแพทย์
  - การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
  - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
  - ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดย หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uคำขอ (Request) แบบฟอร์มคำขอรับบริการ
  - คำขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย
  - คำขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)
  - เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)
  - คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)
  - อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)
  - ออสซิโลสโคป (Oscilloscope)
  - คาลิเบเตอร์ (Calibrators)
  - มาตรวัด (Gauges)
  - เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator)
  - ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors)
  uวัสดุ (Materials)
  - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)
  - สายไฟฟ้า (Wires)
  - ดอกสว่าน (Drill bits)
  - ใบเลื่อย (Saw blades)
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ได้แก่
  - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump)
  - เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syringe pump)
  - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer)
  - ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank)
  - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator)
  - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
  - เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)
  - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ (Vacuum)
  - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator)
  - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (Amalgamator)
  - ยูนิตทันตกรรม (Dental unit)
  - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric scaler)
  - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ (Surgical lighting)
  uคู่มือการซ่อมบำรุง (Service manuals)
  - คู่มือการใช้งาน
  - ใบรายงานการทำงาน
  - คู่มือการซ่อมบำรุง/คู่มือทางเทคนิค
  - ใบสั่ง/ใบคำขอการทำงาน
  - คู่มือการติดตั้ง
  - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง
  - คู่มือรายการชิ้นส่วน
  - ฐานข้อมูลผู้แทนจำหน่าย
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)
  - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)
  uคู่มือ
  - คู่มือการทำงานของเครื่อง (Operation manual)
  - คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง (Service manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน