หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-MDM-7-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบเครื่องมือแพทย์

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอนจัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอนการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับสายงานผลิตชิ้นส่วนemuเครื่องมือแพทย์/em

สำหรับระดับคุณวุฒิ

7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101DD12.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 จัดทำกรอบแนวคิดของหลักสูตร
1.2 จัดทำวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.3 ค้นหาเอกสารเพื่อการอ้างอิง
1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียนกับการตอบแทน

101DD12.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา
2.2 จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3 ออกแบบและจัดทำสื่อการสอนจัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

101DD12.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

101DD12.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2 ทำการทดสอบและประเมินผล
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 6

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา
2. ทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
3. ทักษะด้านการสื่อสาร
4. ทักษะด้านการประเมินผล
5. ทักษะด้านการเขียนรายงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการผลิตชุดการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และผลิตชุดการสอน
3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
4. ความรู้ในเกณฑ์การประเมิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการผลิตชุดการสอน
2. แผนการสอน เครื่องมือในการประเมิน และชุดการสอน
3. วิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT ที่พัฒนาขึ้น
4. รายงานผลการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการสอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน
2. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนหรือการอบรม
3. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินควรทราบหลักการพัฒนาหลักสูตรอบรมหรือหลักสูตรการเรียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ และพัฒนาทัศนคติ ของผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียน
2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียน
3. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการสอน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. emuเครื่องมือแพทย์/em หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในจัดทำหลักสูตรการอบรม

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการพัฒนาหลักสูตรการอบรม

2. เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสื่อการสอน

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสื่อการสอน

3. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในปฏิบัติงานสอน

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานสอน

4 เครื่องมือประเมินการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
    สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำรายงานติดตามผลการใช้เครื่องมือแพทย์ภายหลังการขาย