หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วยหลักการ Human Factor และ Human Compatibility

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-MDM-5-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วยหลักการ Human Factor และ Human Compatibility

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเข้าใจสรีรวิทยาเบื้องต้นพื้นฐานของร่างกาย โดยระบุแกนทิศทางของร่างกาย (Body Axis) และระนาบของร่างกาย (Body Plane) ได้ รวมถึงกำหนดพารามิเตอร์การวัดร่างกายและเลือกใช้emuเครื่องมือการวัด/emที่เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาสรุปเชิงสถิติและนำมาใช้ในการออกแบบemuเครื่องมือแพทย์/emได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101DD06.1 เข้าใจกายวิภาคพื้นฐานของร่างกาย

1.1 ระบุแกนทิศทางของร่างกายและระนาบของร่างกาย
1.2 ระบุสรีรวิทยาเบื้องต้น (OrganLevel)

101DD06.2 วัดขนาดร่างกายและนำ Human Factor เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

2.1 เลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม
2.2 กำหนดพารามิเตอร์ในการวัดร่างกาย

101DD06.3 สรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ

3.1 นำหลักสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลการวัดพารามิเตอร์
3.2 หาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของร่างกายได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถแสดงการใช้เครื่องมือวัดในการวัดพารามิเตอร์ของร่างกาย
2. สามารถแสดงการกำหนดการวัดพารามิเตอร์ของร่างกายที่สัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องมือแพทย์
3. สามารถแสดงการเก็บผลตัวเลขการวัดพารามิเตอร์ของร่างกาย
4. สามารถแสดงการหา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูลดิบ
5. สามารถแสดงใช้ t-test และ ANOVA เพื่อระบุความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
6. สามารถแสดงการหาสมการ และค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องด้วยวิธีกำลังสองถดถอยได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับemuแกนทิศทางของร่างกาย/emและระบุemuระนาบของร่างกาย /em
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะและอวัยวะ
3. ความรู้เกี่ยวกับemuเครื่องมือวัด/em
4. ความรู้เกี่ยวกับ emuHuman Factor /em
5. ความรู้เกี่ยวกับemuหลักสถิติ/emในการ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ความรู้เกี่ยวกับ t-test และ ANOVA
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกำลังสองถดถอย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการออกแบบเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Human Factor และ Human Compatibility มาเกี่ยวข้องจากสถานประกอบการ หรือ
2. แบบบันทึกรายการผลจากสาธิตการปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Human Factor และ Human Compatibility มาเกี่ยวข้อง หรือ
3. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Human Factor และ Human Compatibility มาเกี่ยวข้องหรือ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา หรือ การยศาสตร์ หรือ
2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา หรือ การยศาสตร์ หรือ
3. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับ Human Factor หรือ
4. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ Human Factor หรือ
5. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสถิติ หรือ
6. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสถิติ หรือ
7. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวัด หรือเครื่องมือวัด หรือ
8. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวัด หรือเครื่องมือวัด หรือ
9. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ หรือ 10. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้เครื่องมือวัด หรือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) ในการวัดสรีระได้
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะการใช้เครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น MS Excel ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. emuสรีรวิทยาเบื้องต้น/em หมายถึง รูปทรงของร่างกาย และอวัยวะของมนุษย์
2. emuเครื่องมือการวัด/em หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดร่างกายและอวัยวะ ซึ่งได้แก่ สายวัด คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3. emuเครื่องมือแพทย์/em หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
4. emuHuman Factor/em หมายถึง ปัจจัยด้านร่างกายและพฤติกรรมของมนุษย์
5. emuหลักสถิติ/em การหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA
6. emuความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์/em หมายถึง สมการความสัมพันธ์จาการใช้วิธีกำลังสองถดถอย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเข้าใจกายวิภาคพื้นฐานของร่างกาย

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคเกี่ยวกับความรู้ด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา

2. เครื่องมือประเมินการวัดขนาดร่างกายและนำ Human Factor เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานออกแบบเครื่องมือแพทย์โดยอาศัยสรีรวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงถึงการใช้เครื่องมือวัดมิติต่างๆ ของร่างกาย

3. เครื่องมือประเมินการสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานออกแบบเครื่องมือแพทย์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติเป็นตัววิเคราะห์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
    สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย
ออกแบบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน และ Regulation ที่เกี่ยวข้อง