หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-MDM-5-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ หรือ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบemuเครื่องมือแพทย์/em รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ เพื่อแปลงเป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานออกแบบ หรือนำมาใช้เพื่อประเมินสมรรถนะในการใช้งานemuเครื่องมือแพทย์/emได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101DC01.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล
1.2 กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกประเภทงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน
1.3 คัดกรองข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบหรือประเมินสมรรถนะในการใช้งาน

101DC01.2 สกัดข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษา

2.1 อ่านงานวิจัยหรือผลการศึกษาและสรุปใจความสำคัญ
2.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นจากงานวิจัยหรือผลการศึกษา
2.3 บันทึกข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องในศูนย์ควบคุมเอกสาร

101DC01.3 นำข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษามาใช้งาน

3.1แปลงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบ
3.2 ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติการออกแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถค้นหางานวิจัยจากฐานข้อมูล
2. สามารถใช้คำสำคัญ (Keyword) ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถคัดกรองความเกี่ยวข้องของบทความงานวิจัยกับสิ่งที่กำลังดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
4. สามารถอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทความงานวิจัย
5. สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจันหลายหลายแหล่ง
6. สามารถบันทึกและสรุปผลการสังเคราห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเผยแพร่บทความวิชาการ
2. ความรู้เกี่ยวกับระดับการเผยแพร่บทความวิชาการ
3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของบทความวิชาการ
4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางคลินิค
5. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบบทความ
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (Research Methodology)
7. ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์จากสถานประกอบการ หรือ
2. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หรือ
2. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หรือ
3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก Internet
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เช่น IEEE Sciencedirect หรือ PubMed เป็นต้น
3. เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการคัดกรองความน่าเชื่อถือของงานวิจัย และพิจารณาคุณภาพของวารสารเชิงวิชาการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. emuเครื่องมือแพทย์/em หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานที่รวมรวมงานวิจัยที่สืบค้น พร้อมทั้งหลักการคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล

2. เครื่องมือประเมินการสกัดข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษา

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสังเคราะห์ผลงานวิจัย

3. เครื่องมือประเมินการนำข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษามาใช้งาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการออกแบบเครื่องมือแพทย์หรือหลักการควบคุมการออกแบบเครื่องมือแพทย์ (Design Controls for Medical Device)

4. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการนำข้อมูลงานวิจัยมาแลงเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
    สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนและควบคุมการทดสอบเครื่องมือแพทย์