หน่วยสมรรถนะ

เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-203ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆโดยจะครอบคลุมถึง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและการเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME821 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

1.1 สามารถเลือกใช้ ขอเกี่ยวลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้
1.2 สามารถจัดวางตำแหน่งที่ถูกต้องของขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าตามที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน
1.3 สามารถเลือกและใช้ เครนเหนือศีรษะ(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้

ME822 เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆด้วยความปลอดภัย

2.1 สามารถใช้เครนเหนือศีรษะ(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้
2.2 สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้และทักษะการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องจักร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะใช้ a href="http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243"เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - กฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  - การเลือกใช้ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรมกฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  - ใบบันทึกการอบรมการเลือกใช้ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - เลือก ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  - ติดตั้ง ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน
  - เลือกใช้ a href="http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243"เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือกลพื้นฐาน Overhead Crane iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  - แบบวงจรนิวเมติกส์
  - แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  - แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน