หน่วยสมรรถนะ

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ (Controller programming for mechatronics systems)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-199ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์โดยจะครอบคลุมถึง
การอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆและการใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน
อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME712 ใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์

2.1สามารถเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมสำหรับระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์
2.2 สามารถกำหนดประเภท ชนิดและชื่อของสัญญาณอินพุต(Input) และเอาต์พุต (Output)ทั้งแบบดิจิตัลและอนาลอกได้
2.3 สามารถสร้างเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตสำหรับควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด(Open Loop) และระบบปิด (Closed Loop) ได้
2.4 สามารถเขียนโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส(Touch screen monitor)

ME711 อ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบIL(Instruction List) ได้
1.2 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบLD(Ladder Diagrams) ได้
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ FBD(Function Block Diagrams) ได้
1.4 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบSFC(Sequential Function Chart) ได้
1.5 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ ST(Structured Text) ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้ของอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด
  -
ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด
  -
ใบบันทึกการอบรม
ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ
หรือ สัมภาษณ์
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ
IL
(Instruction List) หรือ แบบ LD (Ladder
Diagrams) หรือ แบบ FBD (Function
Block Diagrams) หรือ แบบ SFC
(Sequential Function Chart) หรือ
แบบ
ST (Structured Text) โดยอ่านจากโปรแกรมเขียนระบบควบคุม
  -
ใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน
อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o
กำหนดประเภท
ชนิดและชื่อของสัญญาณอินพุต (Input)
และเอาต์พุต (Output) ทั้งแบบดิจิตัลและอนาลอก
  o
สร้างเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตสำหรับควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด
(Open Loop) และระบบปิด
(Closed Loop) ได้
  o
เขียนโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส
(Touch screen monitor)
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอ่านโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์และโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดตั้งระบบควบคุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ (Controller programming for mechatronics systems)
วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน