หน่วยสมรรถนะ

เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-148ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆโดยจะครอบคลุมถึง
การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและการเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME821 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

1.1 สามารถเลือกใช้ ขอเกี่ยวลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้
1.2 สามารถจัดวางตำแหน่งที่ถูกต้องของขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าตามที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน
1.3 สามารถเลือกและใช้ เครนเหนือศีรษะ(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้

ME822 เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆด้วยความปลอดภัย

2.1 สามารถใช้เครนเหนือศีรษะ(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้
2.2 สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องจักร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะใช้ a
href="http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243"เครนเหนือศีรษะ
(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
กฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  -
การเลือกใช้ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมกฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  -
ใบบันทึกการอบรมการเลือกใช้ ขอเกี่ยว
ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  -
เลือก
ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าที่มีสามารถรับน้ำหนักในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  -
ติดตั้ง
ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน
  -
เลือกใช้
a
href="http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243"เครนเหนือศีรษะ
(Over Head Crane) ในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือกลพื้นฐาน Overhead Crane
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน