หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ (Build and test motor control systems)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-146ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์โดยจะครอบคลุมถึง
การติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous motor) และการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร์
(Asynchronous motor)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME732 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous motor )

2.1 สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสารได้
2.2 สามารถ Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการควบคุมมอเตอร์อะซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารได้
2.3 สามารถติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์อะซิงโครนัสได้
2.4 สามารถติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์อะซิงโครนัสได้
2.5 สามารถติดตั้งและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ(FeedBack) ของมอเตอร์อะซิงโครนัสได้

ME731 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous motor)

1.1 สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสารได้
1.2 สามารถ Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารได้
1.3 สามารถติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมแรงบิดมอเตอร์ซิงโครนัสได้
1.4 สามารถติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัสได้
1.5 สามารถติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ซิงโครนัสได้
1.6 สามารถติดตั้งและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ(FeedBack) ของมอเตอร์ซิงโครนัสได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆและความรู้ในการสื่อสารระบบโครงข่ายแบบต่างๆ
เช่น ระบบ LAN, RS232 และอื่นๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบคุม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในการควบคุมมอเตอร์แบบมอเตอร์ซิงโครนัสและมอเตอร์อะซิงโครนัส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการควบคุมมอเตอร์แบบมอเตอร์ซิงโครนัสและมอเตอร์อะซิงโครนัส

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous motor) โดย
  o
เชื่อมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสาร
  o
Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสาร
  o
ติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมแรงบิดมอเตอร์ซิงโครนัส
  o
ติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัส
  o
ติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ซิงโครนั
  o
ติดตั้งและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ (Feed Back) ของมอเตอร์ซิงโครนัส
  -
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous motor) โดย
  o
เชื่อมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสาร
  o
Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมมอเตอร์อะซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสาร
  o
ติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์อะซิงโครนัส
  o
ติดตั้งและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์อะซิงโครนัส
  o
ติดตั้งและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ (Feed Back) ของมอเตอร์
อะซิงโครนัส
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
  iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสาร
  iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดตั้งระบบควบคุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ (Build and test motor control systems)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน