หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม (Build and test Control systems)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-145ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุมโดยจะครอบคลุมถึง
การเชื่อมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสารและการติดตั้งชุดควบคุมและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
ตามที่ระบุในแบบวงจรไฟฟ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME722 ติดตั้งชุดควบคุมและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ตามที่ระบุในแบบวงจรไฟฟ้า

2.1 สามารถต่อเชื่อมและทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตทั้งแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การต่อสายสัญญาณโดยตรงได้
2.2 สามารถต่อเชื่อมและทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตทั้งแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การสื่อสารแบบดิจิตอลต่างๆเช่น LAN, Profibusเป็นต้น
2.3 สามารถเชื่อมต่อจอแบบสัมผัส(Touch screen monitor) กับระบบควบคุมได้
2.4 สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมแต่ละชุดควบคุมเป็นระบบโครงข่ายด้วยระบบLAN ได้

ME721 เชื่อมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสาร

1.1 สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยการสื่อสารแบบต่างๆเช่น RS232, LAN เป็นต้น
1.2 สามารถ Up load และ Down load โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ออกและเข้าชุดควบคุมได้
1.3 สามารถอ่านสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตเพื่อทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนควบคุมได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้ของอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์
  -
ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด
  -
ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  -
ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในการสื่อสารระบบโครงข่ายแบบต่างๆ
เช่น ระบบ LAN, RS232 และอื่นๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการสื่อสารระบบโครงข่ายแบบต่างๆ
เช่น ระบบ LAN, RS232 และอื่นๆ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
เชื่อมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมสื่อสารใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน
อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o
เชื่อมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยการสื่อสารแบบต่างๆ
เช่น RS232, LAN เป็นต้น
  o
Up load และ
Down load โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ออกและเข้าชุดควบคุม
  o
อ่านสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตเพื่อทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนควบคุมได้
  -
ติดตั้งชุดควบคุมและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
ตามที่ระบุในแบบวงจรไฟฟ้า โดย
  o
ต่อเชื่อมและทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตทั้งแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การต่อสายสัญญาณโดยตรง
  o
ต่อเชื่อมและทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตทั้งแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การสื่อสารแบบดิจิตอลต่างๆ
เช่น LAN, Profibus
  o
เชื่อมต่อจอแบบสัมผัส (Touch screen monitor) กับระบบควบคุม
  o
เชื่อมต่อชุดควบคุมแต่ละชุดควบคุมเป็นระบบโครงข่ายด้วยระบบ LAN
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
  iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอ่านโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์และโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดตั้งระบบควบคุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม (Build and test Control systems)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน