หน่วยสมรรถนะ

ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-140ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล การถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลต่างๆของเครื่องจักรและการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME534 ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

4.1 สามารถถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัยได้

ME533 ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลต่างๆของเครื่องจักร

3.1 สามารถถอดและประกอบตลับลูกปืนกับเพลาได้
3.2สามารถถอดและประกอบเฟืองกับเพลาได้
3.3 สามารถถอดและประกอบมูเล่สายพาน โซ่และสป็อกเก็ตได้
3.4 สามารถถอดและประกอบรางเลื่อนสำเร็จรูปได้
3.5 สามารถสามารถถอดและประกอบบอลสกรูได้
3.6 สามารถถอดและประกอบ คัปปลิ่งแบบต่างๆได้
3.7 สามารถสามารถถอดและประกอบระบบหล่อลื่นทางกลได้

ME532 เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบตลับลูกปืนกับเพลาได้
2.2สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของเฟืองกับเพลาได้
2.3 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของมูเล่สายพาน โซ่และ สป็อกเก็ตได้
2.4 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูปได้
2.5 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของบอลสกรูได้
2.6 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของคัปปลิ่งแบบต่างๆได้
2.7 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของระบบหล่อลื่นได้

ME531 อ่านและเข้าใจความหมายของแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา
1.2 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของเฟืองกับเพลา
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของมูเล่สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต
1.4 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป(LinearGuide)
1.5 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของบอลสกรู(ballscrew)
1.6 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของคัปปลิ่งแบบต่างๆ
1.7 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
1.8 สามารถเข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆทางกล เช่น ตลับลูกปืน เฟืองมูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่ง ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้น ตามที่ระบุในแบบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - การอ่านแบบสั่งงาน
  - ความเข้าใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาด (Dimension) และรูปร่าง (GD&T) ของชิ้นงาน
  - ความรู้และทักษะการตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา การประกอบของเฟืองกับเพลา การประกอบของลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) การประกอบของบอลสกรู (ball screw) การประกอบของ คัปปลิ่งแบบต่างๆและการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง ลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  - เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล
  - เบิกชิ้นส่วนทางกลเพื่อใช้ในการประกอบตามแบบสั่งงาน
  - ถอดและประกอบชิ้นส่วน ตลับลูกปืนกับเพลา เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต ของเครื่องจักร รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น
  - ii) สถานที่ทำงาน (work site) - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องมือช่างทั่วไป เครื่องให้ความร้อนลูกปืนและเฟือง เครื่องอัดไฮดรอลิคสำหรับการถอดลูกปืนและเฟือง ประแจทอร์คในการถอด ประกอบชิ้นส่วนทางกล ฯลฯ iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  - คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลทั่วไป
  - ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนทางกล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน