หน่วยสมรรถนะ

ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-140ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล การถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลต่างๆของเครื่องจักรและการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME534 ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

4.1 สามารถถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักรด้วยความปลอดภัยได้

ME533 ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลต่างๆของเครื่องจักร

3.1 สามารถถอดและประกอบตลับลูกปืนกับเพลาได้
3.2สามารถถอดและประกอบเฟืองกับเพลาได้
3.3 สามารถถอดและประกอบมูเล่สายพาน โซ่และสป็อกเก็ตได้
3.4 สามารถถอดและประกอบรางเลื่อนสำเร็จรูปได้
3.5 สามารถสามารถถอดและประกอบบอลสกรูได้
3.6 สามารถถอดและประกอบ คัปปลิ่งแบบต่างๆได้
3.7 สามารถสามารถถอดและประกอบระบบหล่อลื่นทางกลได้

ME532 เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบตลับลูกปืนกับเพลาได้
2.2สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของเฟืองกับเพลาได้
2.3 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของมูเล่สายพาน โซ่และ สป็อกเก็ตได้
2.4 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูปได้
2.5 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของบอลสกรูได้
2.6 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของคัปปลิ่งแบบต่างๆได้
2.7 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการประกอบของระบบหล่อลื่นได้

ME531 อ่านและเข้าใจความหมายของแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา
1.2 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของเฟืองกับเพลา
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของมูเล่สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต
1.4 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป(LinearGuide)
1.5 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของบอลสกรู(ballscrew)
1.6 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของคัปปลิ่งแบบต่างๆ
1.7 สามารถอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
1.8 สามารถเข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆทางกล เช่น ตลับลูกปืน เฟืองมูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่ง ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้น ตามที่ระบุในแบบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
การอ่านแบบสั่งงาน
  -
ความเข้าใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาด
(Dimension) และรูปร่าง (GD&T) ของชิ้นงาน
  -
ความรู้และทักษะการตัด
การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา
การประกอบของเฟืองกับเพลา
การประกอบของลูกเบี้ยว มูเล่
สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear
Guide) การประกอบของบอลสกรู
(ball
screw) การประกอบของ
คัปปลิ่งแบบต่างๆและการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล
ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง ลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป
บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม
ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต
รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านแบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  -
เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล
  -
เบิกชิ้นส่วนทางกลเพื่อใช้ในการประกอบตามแบบสั่งงาน
  -
ถอดและประกอบชิ้นส่วน
ตลับลูกปืนกับเพลา
เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน
โซ่และสป็อกเก็ต ของเครื่องจักร รางเลื่อนสำเร็จรูป
บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น
  -
ii) สถานที่ทำงาน (work site)
-
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องมือช่างทั่วไป
เครื่องให้ความร้อนลูกปืนและเฟือง เครื่องอัดไฮดรอลิคสำหรับการถอดลูกปืนและเฟือง
ประแจทอร์คในการถอด ประกอบชิ้นส่วนทางกล
ฯลฯ
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  -
คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลทั่วไป
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนทางกล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน