หน่วยสมรรถนะ

ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-133ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล
โดยจะประกอบด้วยความรู้และทักษะใน การประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต ประกอบงานด้วยการยิงหมุดย้ำและประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยในประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกลแบบต่างๆ
ข้างต้นด้วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME234 ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกลด้วยความปลอดภัย

ME232 ประกอบงานด้วยการยิงหมุดย้ำ

2.1 เลือกชนิดของหมุดย้ำและการเตรียมรูเจาะได้ถูกต้องตามที่ระบุในแบบสั่งงาน
2.2 ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการประกอบงานด้วยหมุดย้ำ
2.3 สามารถประกอบชิ้นงานด้วยหมุดย้ำตามข้อกำหนดที่ระบุในแบบได้
2.4 สามารถตรวจสอบคุณภาพของการประกอบด้วยหมุดย้ำได้

ME233 ประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม

3.1ความปลอดภัยในการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต
3.2ความปลอดภัยในการประกอบงานด้วยหมุดย้ำ
3.3 ความปลอดภัยในการประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม

ME231 ประกอบงานด้วยสกรูและน๊อตตามระบุในแบบ

1.1เลือกชนิดของสกรูและน๊อตได้ถูกต้องตามที่ระบุในแบบสั่งงาน
1.2ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต
1.3ประกอบชิ้นงานด้วยสกรูและ น๊อตตามค่าแรงบิดที่ระบุในแบบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
1.4สามารถตรวจสอบคุณภาพของการประกอบ อันได้แก่ แรงบิดในการประกอบ ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
การอ่านแบบสั่งงาน
  -
ความเข้าใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาด
(Dimension) และรูปร่าง (GD&T) ของชิ้นงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต หมุดย้ำและการเชื่อม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
มาตรฐานระบบสกรูและน๊อต หมุดย้ำ
  -
ทฤษฎีการเชื่อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้และความปลอดภัยในการการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต
การประกอบงานด้วยหมุดย้ำและการประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านแบบสั่งงาน
  -
ทำการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อตตามแบบสั่งงาน
  -
ทำการประกอบงานด้วยหมุดย้ำตามแบบสั่งงาน
  -
ทำการประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อมตามแบบสั่งงาน
ii) สถานที่ทำงาน (work site)
-
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล ได้แก่ ประแจประเภทต่างๆ เครื่องย้ำหมุดย้ำ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Electric Arc Welding)
เครื่องเชื่อม MIG (Metal Inert Gas) เครื่องเชื่อม TIG (Tungsten
Inert Gas)
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบสั่งงานในการผลิต
  -
คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล
  -
คู่มือการใช้เครื่องเชื่อม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล
ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน