หน่วยสมรรถนะ

ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-132ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตัด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการดัดแปลงชิ้นส่วนทางกล โดยการตัด ดัด ชิ้นงานที่มีลักษณะเพลากลมตัน แท่งเหลี่ยมตัน ท่อและแผ่นของวัสดุทั้งโลหะและอโลหะ โดยใช้เครื่องจักรพื้นฐานในการดัดแปลง อันได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย เครื่องพับและเครื่องดัด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยในการดัดแปลงชิ้นส่วนทางกลในกระบวนการต่างๆ ข้างต้นด้วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME227 ดัด ท่อโลหะ ตามระบุในแบบ

7.1 เลือกชนิดและรูปร่างของพิมพ์ดัดให้เหมาะสมกับวัสดุและการดัดท่อมุมต่างๆ
7.2 ปรับแรงในการดัดให้เหมาะสมกับวัสดุและการดัดท่อมุมต่างๆ
7.3 ใช้เครื่องดัดในการดัดท่อโลหะได้อย่างถูกต้อง
7.4 ดูแลรักษาเครื่องดัดและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ME228 ตัด ขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยความปลอดภัย

8.1 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อย
8.2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
8.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
8.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด
8.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องพับโลหะแผ่น
8.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องดัดท่อโลหะ

ME225 กัดขึ้นรูปชิ้นงาน

5.1เลือกชนิดและรูปร่างของมีดกัดที่เหมาะสมกับวัสดุและการกัดแบบต่างๆเช่น การปาดหน้า การคว้าน การต๊าปเกลียว การเดินร่องสล็อตเป็นต้น
5.2ปรับความเร็วรอบของมีดกัดให้เหมาะสมกับวัสดุและการกัดแบบต่างๆ
5.3ใช้เครื่องกัดในการกัดชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
5.4ดูแลรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ME226 พับ โลหะแผ่น ตามระบุในแบบ

6.1 เลือกชนิดและรูปร่างของพิมพ์พับให้เหมาะสมกับวัสดุและการพับแบบต่างๆเช่น การพับฉาก การพับมุม เป็นต้น
6.2 ปรับแรงในการพับให้เหมาะสมกับวัสดุและการพับแบบต่างๆ
6.3 ใช้เครื่องพับในการพับชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
6.4 ดูแลรักษาเครื่องพับและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ME222 ปรับพื้นผิวสำหรับการประกอบและการวัด

2.1 เลือกใช้เครื่องมือในการลบคมชิ้นงานสำหรับการประกอบและการวัดได้อย่างถูกต้อง
2.2 สามารถลบคมชิ้นงานสำหรับการประกอบและการวัดได้อย่างถูกต้อง

ME223 เจาะรูบนชิ้นงาน

3.1 เลือกชนิดและขนาดของดอกสว่านที่เหมาะสมกับวัสดุและรูประเภทต่างๆ
3.2 ปรับความเร็วรอบดอกสว่านและความเร็วในการเจาะให้เหมาะสมกับวัสดุและรูประเภทต่างๆ
3.3 ใช้เครื่องเจาะในการเจาะรูบนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
3.4 ดูแลรักษาเครื่องเจาะและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ME224 กลึงขึ้นรูปชิ้นงาน

4.1 เลือกชนิดและรูปร่างของมีดกลึงที่เหมาะสมกับวัสดุและการกลึงแบบต่างๆเช่น กลึงนอก กลึงใน กลึงปาด หน้า กลึงเกลียวใน กลึงเกลียวนอก เป็นต้น
4.2 ปรับความเร็วรอบของสปินเดิลให้เหมาะสมกับวัสดุและการกลึงแบบต่างๆ
4.3 ใช้เครื่องกลึงในการกลึงชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4.4 ดูแลรักษาเครื่องกลึงและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ME221 เลื่อย โลหะแผ่น แผ่นไม้ แผ่นพลาสติกเป็นรูปร่างตามระบุในแบบ

1.1เลือกชนิดของใบเลื่อยที่เหมาะสมกับวัสดุประเภทต่างๆ
1.2ปรับความเร็วรอบและความเร็วในการเลื่อยให้เหมาะสมกับวัสดุประเภทต่างๆ
1.3ใช้เครื่องเลื่อยในการเลื่อยเป็นรูปร่างได้อย่างถูกต้อง
1.4ดูแลรักษาเครื่องเลื่อยและอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - การอ่านแบบสั่งงาน
  - ความเข้าใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาด (Dimension) และรูปร่าง (GD&T) ของชิ้นงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการเลื่อย การเจาะ การกลึง การกัด การดัด การพับชิ้นงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ทฤษฎีการตัดเฉือนโลหะ
  - ทฤษฎีการขึ้นรูปโลหะแผ่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้และความปลอดภัยในการใช้ เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องพับโลหะและแผ่นเครื่องดัดท่อโลหะ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์
  ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง
  เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎขอบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านแบบสั่งงาน
  - ทำการเลื่อย โลหะแผ่น แผ่นไม้ แผ่นพลาสติกเป็นรูปร่างตามแบบสั่งงาน
  - ทำการปรับพื้นผิวสำหรับการประกอบและการวัด
  - ทำการเจาะรูบนชิ้นงาน กลึงขึ้นรูปชิ้นงาน กัดขึ้นรูปชิ้นงาน
  - ทำการพับ โลหะแผ่น ตามระบุในแบบ
  - ทำการดัด ท่อโลหะ ตามระบุในแบบ
  ii) สถานที่ทำงาน (work site) - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกล ได้แก่ เลื่อยมือ สว่านมือ สว่านแท่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องพับโลหะแผ่น เครื่องดัดท่อ
   iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบสั่งงานในการผลิต
  - คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.6 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.7 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.8 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน