หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ
Break-down
Maintenance โดยจะครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด
Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME921 แก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์

1.1 สามารถเข้าใจความหมายของอาการแจ้งเตือน(Alarm)
1.2 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ระบุในคู่มือซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์ได้

ME922 วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลของการเกิดBreak-down เป็นข้อมูลทางสถิติได้
2.2 สามารถใช้ผังก้างปลาและเครื่องมือทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการเกิด Break-downของระบบแมคคาทรอนิกส์ได้
2.3 สามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา(Corrective Action Requestion, CAR) เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตได้
2.4 สามารถทำการแก้ปัญหาการเกิดBreak-down ได้อย่างปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i)
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
แก้ไขปัญหาการเกิด
Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์
โดย
  o
แก้ปัญหาอาการแจ้งเตือน (Alarm) โดยศึกษาในคู่มือซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์
  o
วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกจากการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์
  -
วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o
เก็บข้อมูลของการเกิด Break-down เป็นข้อมูลทางสถิติ
  o
สร้างผังก้างปลาและเครื่องมือทางสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการเกิด
Break-downของระบบแมคคาทรอนิกส์
  o
ทำเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Requestion, CAR) เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down
Maintenance ได้แก่
เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางด้านมิติ
iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน