หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance โดยจะครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME921 แก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์

1.1 สามารถเข้าใจความหมายของอาการแจ้งเตือน(Alarm)
1.2 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ระบุในคู่มือซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์ได้

ME922 วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลของการเกิดBreak-down เป็นข้อมูลทางสถิติได้
2.2 สามารถใช้ผังก้างปลาและเครื่องมือทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการเกิด Break-downของระบบแมคคาทรอนิกส์ได้
2.3 สามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา(Corrective Action Requestion, CAR) เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตได้
2.4 สามารถทำการแก้ปัญหาการเกิดBreak-down ได้อย่างปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรมความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - แก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o แก้ปัญหาอาการแจ้งเตือน (Alarm) โดยศึกษาในคู่มือซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์
  o วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกจากการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์
  - วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o เก็บข้อมูลของการเกิด Break-down เป็นข้อมูลทางสถิติ
  o สร้างผังก้างปลาและเครื่องมือทางสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการเกิด Break-downของระบบแมคคาทรอนิกส์
  o ทำเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Requestion, CAR) เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance ได้แก่ เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางด้านมิติ iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  - แบบวงจรนิวเมติกส์
  - แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  - แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance
เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน