หน่วยสมรรถนะ

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ (Controller programming for mechatronics systems)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆและการใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME712 ใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์

2.1สามารถเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมสำหรับระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์
2.2 สามารถกำหนดประเภท ชนิดและชื่อของสัญญาณอินพุต(Input) และเอาต์พุต (Output)ทั้งแบบดิจิตัลและอนาลอกได้
2.3 สามารถสร้างเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตสำหรับควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด(Open Loop) และระบบปิด (Closed Loop) ได้
2.4 สามารถเขียนโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส(Touch screen monitor)

ME711 อ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบIL(Instruction List) ได้
1.2 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบLD(Ladder Diagrams) ได้
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ FBD(Function Block Diagrams) ได้
1.4 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบSFC(Sequential Function Chart) ได้
1.5 สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ ST(Structured Text) ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้ของอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด
  - ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ IL (Instruction List) หรือ แบบ LD (Ladder Diagrams) หรือ แบบ FBD (Function Block Diagrams) หรือ แบบ SFC (Sequential Function Chart) หรือ แบบ ST (Structured Text) โดยอ่านจากโปรแกรมเขียนระบบควบคุม
  - ใช้โปรแกรมสำหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดคำสั่งการทำงานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ โดย
  o กำหนดประเภท ชนิดและชื่อของสัญญาณอินพุต (Input) และเอาต์พุต (Output) ทั้งแบบดิจิตัลและอนาลอก
  o สร้างเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตสำหรับควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด (Open Loop) และระบบปิด (Closed Loop) ได้
  o เขียนโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส (Touch screen monitor)
  ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอ่านโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์และโปรแกรมในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  - แบบวงจรนิวเมติกส์
  - แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  - ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดตั้งระบบควบคุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม (Build and test Control systems)
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ (Controller programming for mechatronics systems)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน