หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME626 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อย่างปลอดภัย

ME625 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคกรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิคส์ได้อย่างปลอดภัย
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.4 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์ได้อย่างปลอดภัย

ME624 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์ว ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro-Hydraulic control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิคได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยน้ำมัน(Hydraulic Pilot control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิคได้
4.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro-Hydraulic control)ในการควบคุมความเร็วรอบและแรงบิดความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิคได้
4.4 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยน้ำมัน(Hydraulic Pilot control)ในการควบคุมความเร็วรอบและความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิคได้
4.5 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรสะสมความดันของวงจรไฮดรอลิคได้

ME623 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งทิศทิศทางการหมุนและความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้

ME622 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระยะชักของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้
2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีลกระบอกลมได้

ME621 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิคได้
1.3 สามารถทำการไล่ลมออกจากวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะการตัด
การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
  -
ความรู้และทักษะการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  -
ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านแบบวงจรและแบบการทำงาน
(Function Diagram) ของวงจรไฮดรอลิกส์
  -
ปรับตั้งความดันและอัตราการไหลรวมไปถึงระบบความปลอดภัยของวงจรเข้าวงจรที่ระบุตามข้อกำหนดของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค
กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค
  -
ปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ต่ำสุดและสูงสุด
ของกระบอกไฮดรอลิกส์
  -
ทดสอบการทำงานของวาล์วแบบแมนนวลโดยตรงที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
  -
ทดสอบการทำงานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณไฟฟ้าที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าทั่วไป
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
แบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางและความดัน
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน