หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆ
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆ
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดตามวงจรนิวเมติกส์และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์
นิวเมติกส์อย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME615 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่างปลอดภัย

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลมระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้อย่างปลอดภัย
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ME613 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆ

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางการไหลเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมความดันเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.4 สามารถทดสอบการรั่วของลมของวาล์วแบบต่างๆได้

ME614 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดตามวงจรนิวเมติกส์

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรควบคุมวาล์วด้วยลม(Pure Pneumatic control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกลมได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro Pneumatic control) ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกลมได้

ME612 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆ

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระยะชักของกระบอกลมแบบต่างๆได้
2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีลกระบอกลมได้

ME611 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะการตัด
การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
  -
ความรู้และทักษะการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  -
ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
วงจรนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
  -
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
  -
ใบบันทึกการอบรม
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านแบบวงจรและแบบการทำงาน
(Function Diagram) ของวงจรนิวเมติกส์
  -
ปรับตั้งความดันเข้าระบุตามที่ระบุในวงจรที่ระบบจ่ายลม
ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลม
  -
ปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ต่ำสุดและสูงสุดของกระบอกลม
  -
ทดสอบการทำงานของวาล์วแบบแมนนวลตรงที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกลม
  -
ทดสอบการทำงานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณลม
(วงจรเป็น Pure
Pneumatic control) หรือป้อนสัญญาณไฟฟ้า (วงจรเป็น
Electro-Pneumatic control) ที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกลม
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าทั่วไป
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของวาล์ว
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน