หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-4-135ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทำติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้ง
การวาง Lay out ของตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้ง
รื้อและทำสัญลักษณ์สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม การติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME326 ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย

6.1 สามารถตัดดัดและติดตั้งสายไฟฟ้าควบคุมได้อย่างปลอดภัย
6.2 สามารถติดตั้งสายไฟฟ้าควบคุมได้อย่างปลอดภัย

ME325 ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและทำสัญลักษณ์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

5.1 สามารถทำสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าที่ต้นสายและปลายสายด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการติดตั้งและรื้อได้
5.2 สามารถทำสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆเช่น Magnetic Contactor,Fuse ด้วยเครื่องมือต่างๆได้
5.3 สามารถติดตั้งรื้อสายไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆได้
5.5 สามารถติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกต้อง

ME324 วาง Lay out ของตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

4.1 วาง Layout ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ไฟโดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของวงจรได้
4.2 ประมาณความยาวของสายไฟที่ระบุในแบบได้

ME323 เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

3.1 สามารถเลือกเครื่องมือช่างที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟและยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆกับตู้ไฟได้

ME322 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมชนิดต่างๆ ตามสเปคที่กำหนดในแบบไฟฟ้าควบคุม

2.1 เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆเช่น สายไฟ เช่น Magnetic Contactor, Fuse และเซ็นต์เซอร์ตามที่ระบุในแบบได้

ME321 อ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม

1.1อ่านและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมได้
1.2อ่านและเข้าใจความหมายของการต่อเชื่อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมต่างๆได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะการตัด
การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการดัด
ตัดสายไฟฟ้าควบคุม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
มาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม
  -
เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
  -
ทฤษฎีไฟฟ้าควบคุม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม
  -
ใบบันทึกการอบรม
เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
  -
ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าควบคุม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ
หรือ สัมภาษณ์
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
  -
ทำการเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมชนิดต่างๆ
ตามแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
  -
เลือกใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  -
วาง
Lay out ของตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  -
ติดตั้ง
รื้อและทำสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ
ii) สถานที่ทำงาน (work site)
-
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม ได้แก่ สว่านมือ ชุดต๊าปเกลียว
คีมปอกสายไฟ คีมเข้าสาย เครื่องพิมพ์หมายเลขสายไฟและอุปกรณ์ หัวแร่งในการบัดกรีเข้าสายฯลฯ
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
  -
คู่มือการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานช่างไฟฟ้าควบคุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.6 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน