หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-4-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม
การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของเฟืองกับเพลา การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมูเล่
สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw)
และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME636 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

6.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันได้
6.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งระบบหล่อลื่นด้วยจาระบีได้

ME635 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw)

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าRun out ของบอลสกรู (ball screw) ได้
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าระยะรุนของบอลสกรู(ball screw) ได้
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าBacklash ของบอลสกรูได้

ME634 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide)

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งความขนานของรางเลื่อนสำเร็จรูป(Linear Guide) ได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตรงของรางเลื่อนสำเร็จรูป(Linear Guide) ได้

ME633 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตึงของสายพานได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตึงของโซ่ได้

ME632 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของเฟืองกับเพลา

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าBacklash ของเฟืองได้

ME631 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าพรีโหลดของการประกอบลูกปืนได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวมโดยการวัดอุณหภูมิของลูกปืนได้
1.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวมโดยการวัดการสั่นสะเทือนได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ทักษะการอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา
การประกอบของเฟืองกับเพลา
การประกอบของลูกเบี้ยว มูเล่
สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear
Guide) การประกอบของบอลสกรู
(ball
screw) การประกอบของ
คัปปลิ่งแบบต่างๆและการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
  -
ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล
ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง ลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป
บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการทดสอบและปรับตั้งตลับลูกปืน
  -
ทักษะการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป
(Linear Guide)
  -
ทักษะการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน
  -
ความรู้ในการวัดการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน
  -
ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
ตรวจสอบการทำงานของของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม
เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
  -
ปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม
เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไป
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  -
คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลทั่วไป
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคในด้านการปรับตั้งการทำงานของชิ้นส่วนทางกล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.6 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบควบคุม (Build and test Control systems)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน