หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-4-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME626 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อย่างปลอดภัย

ME625 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคกรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิคส์ได้อย่างปลอดภัย
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.4 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดของวงจรไฮดรอลิกส์ได้อย่างปลอดภัย

ME624 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์ว ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro-Hydraulic control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิคได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยน้ำมัน(Hydraulic Pilot control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิคได้
4.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro-Hydraulic control)ในการควบคุมความเร็วรอบและแรงบิดความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิคได้
4.4 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรที่ควบคุมวาล์วด้วยน้ำมัน(Hydraulic Pilot control)ในการควบคุมความเร็วรอบและความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิคได้
4.5 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรสะสมความดันของวงจรไฮดรอลิคได้

ME623 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งทิศทิศทางการหมุนและความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้

ME622 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระยะชักของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆได้
2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีลกระบอกลมได้

ME621 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของทดสอบและปรับตั้งการทำงานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิคได้
1.3 สามารถทำการไล่ลมออกจากวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้และทักษะการตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
  - ความรู้และทักษะการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  - ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านแบบวงจรและแบบการทำงาน (Function Diagram) ของวงจรไฮดรอลิกส์
  - ปรับตั้งความดันและอัตราการไหลรวมไปถึงระบบความปลอดภัยของวงจรเข้าวงจรที่ระบุตามข้อกำหนดของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค กรองน้ำมันและถังน้ำมันไฮดรอลิค
  - ปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ต่ำสุดและสูงสุด ของกระบอกไฮดรอลิกส์
  - ทดสอบการทำงานของวาล์วแบบแมนนวลโดยตรงที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
  - ทดสอบการทำงานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณไฟฟ้าที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าทั่วไป iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  - แบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางและความดัน
  - ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน