หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-4-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆ การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดตามวงจรนิวเมติกส์และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ นิวเมติกส์อย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME615 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่างปลอดภัย

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลมระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้อย่างปลอดภัย
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ME613 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วลมแบบต่างๆ

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางการไหลเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมความดันเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
3.4 สามารถทดสอบการรั่วของลมของวาล์วแบบต่างๆได้

ME614 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบรวมทั้งหมดตามวงจรนิวเมติกส์

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรควบคุมวาล์วด้วยลม(Pure Pneumatic control)ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกลมได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของวงจรควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า(Electro Pneumatic control) ในการควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกลมได้

ME612 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของกระบอกลมแบบต่างๆ

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระยะชักของกระบอกลมแบบต่างๆได้
2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีลกระบอกลมได้

ME611 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบจ่ายลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบดัดฝุ่นและน้ำในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้และทักษะการตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
  - ความรู้และทักษะการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  - ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - วงจรนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
  - ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
  - ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านแบบวงจรและแบบการทำงาน (Function Diagram) ของวงจรนิวเมติกส์
  - ปรับตั้งความดันเข้าระบุตามที่ระบุในวงจรที่ระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ำในลม
  - ปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ต่ำสุดและสูงสุดของกระบอกลม
  - ทดสอบการทำงานของวาล์วแบบแมนนวลตรงที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกลม
  - ทดสอบการทำงานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณลม (วงจรเป็น Pure Pneumatic control) หรือป้อนสัญญาณไฟฟ้า (วงจรเป็น Electro-Pneumatic control) ที่วาล์วโดยดูจากทิศทางการทำงานและความเร็วของกระบอกลม
  ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าทั่วไป iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบวงจรนิวเมติกส์
  - แบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของวาล์ว
  - ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน