หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-3-076ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการบำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกันโดยจะครอบคลุมถึง
การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่กำหนดของระบบแมคคาทรอนิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกจากการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME911 บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่กำหนดของระบบแมคคาทรอนิกส์

1.1 สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามใบcheck sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนตามที่กำหนดได้
1.2 สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดปกติจากใบcheck sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนได้

ME912 วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกจากการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์

2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลของใบcheck sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นข้อมูลทางสถิติได้
2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของใบcheck sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อป้องกันความเสียหายได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องจักร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
ความรู้ในการบำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมความรู้ในการบำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ
  เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม
รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎขอบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i)
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่กำหนดของระบบแมคคาทรอนิกส์
โดย
  o
ปฏิบัติตามใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนตามที่กำหนด
  o
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดปกติจากการใบ check sheet แบบรายวัน
รายสัปดาห์และรายเดือนได้
  -
วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกจากการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์
  o
จัดเก็บข้อมูลของใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นข้อมูลทางสถิติ
  o
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อป้องกันความเสียหาย
  ii) สถานที่ทำงาน
(work site)
  -
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
  iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน ได้แก่ เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทางด้านมิติ
  iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  -
แบบไฟฟ้าระบบควบคุม
  -
แบบวงจรนิวเมติกส์
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน