หน่วยสมรรถนะ

ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-3-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์
การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
การถอดและติดตั้งปั๊มน้ำมัน กรองน้ำมันและน้ำมันไฮดรอลิกส์
การถอดและติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์
การถอดและติดตั้งท่อน้ำมัน
วาล์วไฮดรอลิกส์และระบบสะสมความดันแบบต่างๆเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ การทำสัญลักษณ์ระบุชื่อของท่อน้ำมันและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามที่ระบุไว้ในวงจรไฮดรอลิกส์และการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ด้วยความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME527 ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ด้วยความปลอดภัย

7.1 ถอดและติดตั้งท่อน้ำมันด้วยความปลอดภัย
7.2 ถอดและติดตั้งวาล์วแบบต่างๆด้วยความปลอดภัย
7.3 ถอดและติดตั้งกระบอกสูบและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ด้วยความปลอดภัย
7.4 ถอดและติดตั้งวงจรสร้างพลังงานแก่น้ำมันไฮดรอลิกส์และระบบกรองน้ำมันด้วยความปลอดภัย

ME526 ทำสัญลักษณ์ระบุชื่อของท่อน้ำมันและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามที่ระบุไว้ในวงจรไฮดรอลิกส์

6.1 ทำสัญลักษณ์ระบุชื่อของท่อน้ำมันตามที่ระบุไว้ในวงจรไฮดรอลิกส์ได้
6.2 ทำสัญลักษณ์ระบุชื่อของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ต่างๆตามที่ระบุไว้ในวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ME525 ถอดและติดตั้งท่อน้ำมัน วาล์วไฮดรอลิกส์และระบบสะสมความดันแบบต่างๆเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์

5.1 สามารถถอดและติดตั้งท่อน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
5.2 สามารถถอดและติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
5.3 สามารถถอดและติดตั้งวาล์วควบคุมความดันน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
5.4 สามารถถอดและติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
5.5 สามารถถอดและติดตั้งระบบสะสมความดันของน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ME524 ถอดและติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์

4.1 สามารถถอดและติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกส์เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
4.2 สามารถถอดและติดตั้งมอเตอร์ไฮดรอลิกส์เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ME523 ถอดและติดตั้งปั๊มน้ำมัน กรองน้ำมันและน้ำมันไฮดรอลิกส์

3.1 สามารถเลือกและเติมน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้องตามที่ระบุใบคู่มือ
3.2 สามารถถอดและติดตั้งปั๊มน้ำมันเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้
3.3 สามารถถอดและติดตั้งกรองน้ำมันแบบต่างๆเข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้

ME521 อ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์

1.1อ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรสร้างพลังงานแก่น้ำมันไฮดรอลิกส์และระบบกรองน้ำมัน
1.2อ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิกส์
1.3อ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
1.4อ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าสะสมแรงดัน
1.5เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฮดรอลิกส์ เช่น กระบอกสูบ วาล์วควบคุมต่างๆสายน้ำมัน ประเภทของน้ำมันไฮดรอลิกส์ ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบได้

ME522 เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการถอดและติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะการตัด
การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
  -
ความรู้และทักษะการติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  -
ทักษะการอ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรสร้างพลังงานแก่น้ำมันไฮดรอลิกส์และระบบกรองน้ำมัน
  -
ทักษะการอ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดันของกระบอกไฮดรอลิกส์
  -
ทักษะการอ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
  -
ทักษะการอ่านและเข้าใจการทำงานของวงจรน้ำมันและวงจรไฟฟ้าสะสมแรงดัน
  -
ทักษะความเข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฮดรอลิกส์
เช่น กระบอกสูบ วาล์วควบคุมต่างๆ สายน้ำมัน ประเภทของน้ำมันไฮดรอลิกส์ ฯลฯ
ตามที่ระบุในแบบได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
มาตรฐานการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์ในวงจรต่างๆ
  -
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์ในวงจรต่างๆ
  -
ใบบันทึกการอบรม
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการการทดสอบ
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
อ่านวงจรไฮดรอลิกส์
  -
เบิกอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ
ตามวงจรไฮดรอลิกส์
  -
ถอดและติดตั้งปั๊มน้ำมัน
กรองน้ำมันและน้ำมันไฮดรอลิกส์ กระบอกไฮดรอลิกส์
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ท่อน้ำมัน วาล์วไฮดรอลิกส์ ระบบสะสมความดัน เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ตามแบบที่กำหนด
ii) สถานที่ทำงาน (work site)
-
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ สว่านมือ ชุดต๊าปเกลียว
ประแจและอุปกรณ์เครื่องมือกลต่างๆ ฯลฯ
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
แบบวงจรไฮดรอลิกส์
  -
คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล
  -
ข้อระบุทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.6 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.7 เครื่องมือประเมิน


1) แบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4
ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
หรือ

3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน