หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-3-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างแมคคาทรอนิกส์
ระดับ 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้
เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการวางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
โดยจะครอบคลุมถึง การวางแผนงานหรือแผนกระบวนการและความเข้าใจระบบเอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐานขององค์กร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME112 เข้าใจระบบเอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐานที่องค์กรได้รับ

2.1 สามารถใช้เอกสารตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องได้

ME111 วางแผนงานหรือแผนกระบวนการ

1.1 สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการดัดแปลงชิ้นส่วนทางกลได้
1.2 สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการติดตั้งถอดประกอบอุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องจักรได้
1.3 สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการรื้อถอนเคลื่อนย้าย ขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - การใช้เอกสารควบคุม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -
การวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ
  -
การควบคุมขั้นตอนการทำงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ
  -
ระบบคุณภาพมาตรฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  -
บันทึกการปฏิบัติงาน
  -
Portfolio
(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  -
ใบบันทึกการอบรมการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ
  -
ใบบันทึกการอบรมการควบคุมขั้นตอนการทำงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ
  -
ใบบันทึกระบบคุณภาพมาตรฐาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้
ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎขอบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)
คำแนะนำ
  ขอบเขต
(range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
(workplace procedures)
  -
วางแผนวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการดัดแปลงชิ้นส่วนทางกล
  -
วางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการติดตั้ง
ถอดประกอบอุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องจักร
  -
วางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการรื้อถอน
เคลื่อนย้าย ขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
ii) สถานที่ทำงาน (work site)
-
ทำความสะอาด
บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน
iii) สภาวะในการทำงาน
(operating conditions)
  -
อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
  -
วัตถุดิบที่ใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ
ได้แก่ กระดาษ กระดาน White Broad
iv) ข้อมูล/เอกสาร
(information/documents)
  -
เอกสารตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์


ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน


แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน