หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยสมรรถนะที่จำเป็นของอาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ที่กล่าวถึงเรื่อง การออกแบบกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ Processการออกแบบปลายแขนหุ่นยนต์ End effectorการออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานในกระบวนการหุ่นยนต์ fixture การออกแบบระบบความปลอดภัย safety การออกแบบกระบวนการควบคุมระบบทำงานของหุ่นยนต์ Systems รวมถึงการจำลองกระบวนการเพื่อการตัดสินใจ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03211 ออกแบบกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ Process

1.1 สำรวจกระบวนการและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบได้
1.2วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปจุดบกพร่อง
1.3 ออกแบบ แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการได้
1.4 ประมาณการต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการได้

03212 ออกแบบปลายแขนหุ่นยนต์ End effector

1.1 เลือก End ofeffector ให้เหมาะสมต่อลักษณะการทำงานได้
1.2 ออกแบบ End of effector เหมาะสมกับงานและหุ่นยนต์ได้
1.3 ทดสอบการทำงาน End of effector ด้วย Softwareได้

03213 ออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานในกระบวนการหุ่นยนต์ fixture

1.1 เลือก ระบบจับยึดให้เหมาะสมต่อลักษณะการทำงานได้
1.2 ออกแบบ ระบบจับยึด เหมาะสมกับงานและหุ่นยนต์ได้
1.3 ทดสอบการทำงาน ระบบจับยึด ด้วย Software ได้

03214 ออกแบบระบบความปลอดภัย Safety

1.1 เลือกระบบความปลอดภัย ให้เหมาะสมต่อลักษณะการทำงานได้
1.2ระบุส่วนสำคัญในการออกแบบระบบความปลอดภัย
1.3 เลือกอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยให้เหมาะสมกับระบบหุ่นยนต์ได้

03215 ออกแบบกระบวนการควบคุมระบบทำงานของหุ่นยนต์ systems

1.1 เขียนผังความลำดับสัมพันธ์การไหลงานของหุ่นยนต์ได้ (Flow Chart)
1.2 เขียนผังเวลางานของหุ่นยนต์ได้ (Time Chart)
1.3บอกความสามารถแต่ละชนิดหุ่นยนต์ตามลักษณะโครงสร้างทางกลได้
1.4 เลือกชนิดหุ่นยนต์ให้สัมพันธ์กับความต้องการของกระบวนการที่แตกต่างกันได้
1.5 ออกแบบระบบการสื่อสารหุ่นยนต์และเครื่องจักรได้
1.6 เลือกระบบการสื่อสารของหุ่นยนต์และเครื่องจักรให้เหมาะสมต่อลักษณะการทำงานได้
1.7 ออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์สอดคล้องกับผังควบคุมการทำงานได้

03216 การจำลองกระบวนการเพื่อการตัดสินใจ

1.1 ลำดับขั้นตอนการจำลองระบบหุ่นยนต์กับลักษณะงานได้
1.2 สร้างการจำลองระบบหุ่นยนต์กับลักษณะงานได้
1.3 คำนวณความเร็วในการผลิต (Takt time) ของระบบงานหุ่นยนต์
1.4 ปรับกระบวนการให้กับเหมาะสม(Optimized)กับความต้องการการผลิตได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0122 ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ 0211 ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเขียนแบบทางกล 2. ทักษะการเขียนแบบทางไฟฟ้า 3. ทักษะการเขียนผังการไหลกระบวนการ 4. ทักษะการโปรแกรมควบคุม 5. ทักษะการติดตั้งกระบวนการ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. การคิดต้นทุนการติดตั้งกระบวนการผลิต 2. การคิดความเร็วในการผลิต 3. การใช้โปรแกรมจำลองกระบวนการผลิตด้วยระบบหุ่นยนต์ 4. การเชื่อมต่อระบบสื่อสารเครื่องจักรกับหุ่นยนต์ 5. ความรู้การใช้ Application เขียนแบบโครงสร้างทางกล แบบ สามมิติ และสองมิติ 6. ความรู้การใช้ Application เขียนแบบระบบไฟฟ้าได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ออกแบบกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ Process 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ออกแบบปลายแขนหุ่นยนต์ End effector 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.3 เครื่องมือประเมิน ออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานในกระบวนการหุ่นยนต์ fixture 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.4 เครื่องมือประเมิน ออกแบบระบบความปลอดภัย safety 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.5 เครื่องมือประเมิน ออกแบบกระบวนการควบคุมระบบทำงานของหุ่นยนต์ Systems 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.6 เครื่องมือประเมิน การจำลองกระบวนการเพื่อการตัดสินใจ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม