หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึงการวางแผนระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีหน่วยสมรรถนะย่อยในหน่วยสมรรถนะนี้ 2 หน่วย หน่วยสมรรถนะย่อยหน่วยแรกคือการวางแผนการติดตั้งระบบหุ่นยนต์ที่จำเป็นต่อซึ่งจำเป็นต่อจัดสร้างวางแผนโครงการในการติดตั้งระบบ และหน่วยสมรรถนะย่อยที่สองคือการวางแผนการบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์ที่จำเป็นต่อการวางระบบการบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03111 วางแผนติดตั้งระบบหุ่นยนต์

1.1 อ่านคุณสมบัติของอุปกรณ์จากคู่มือผู้ผลิตได้
1.2 จำแนกขั้นตอนการติดตั้งระบบหุ่นยนต์ตามลำดับอย่างเป็นระบบ
1.3 ระบุรายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งระบบหุ่นยนต์
1.4 กำหนดเครื่องมือในการติดตั้งระบบหุ่นยนต์ได้

03112 วางแผนบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์

1.1 บอกความสัมพันธ์ของสภาพการทำงานของระบบหุ่นยนต์เครื่องจักร และระบบ บริการ(ระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด ระบบไฮดรอลิกส์)ที่เกี่ยวข้องได้
1.2 บอกแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความแม่นยำทางกล
1.3 วางแผนการพยากรณ์การเกิดปัญหาและการควบคุมคงคลังอะไหล่จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาได้
1.4 บอกแนวโน้มของสิ่งผิดปกติจากการบันทึกสภาพเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดคะเนและวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะอ่านคู่มือคุณสมบัติอุปกรณ์เพื่อเลือกในการติดตั้งระบบ 2. ทักษะการเขียนผังการไหลของงานได้ 3. ทักษะเตรียมเครื่องมือในการติดตั้งอุปกรณ์ 4. ทักษะการวางแผนงานติดตั้งระบบหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. กำหนดหัวข้อการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2. กำหนดหัวข้อการซ่อมบำรุงระบบนิวแมติกส์(ระบบลมอัด)/ไฮดรอลิกส์ 3. กำหนดหัวข้อการซ่อมบำรุงโครงสร้างระบบงานหุ่นยนต์ 4. กำหนดหัวข้อซ่อมบำรุงระบบสื่อสารของระบบหุ่นยนต์ 5. การกำหนดชิ้นส่วนอะไหล่คงคลังเพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ 6. ระบุความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากคู่มือผู้ผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน วางแผนติดตั้งระบบหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน วางแผนบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม