หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบทางกลของหุ่นยนต์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01221 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบงานไฟฟ้าได้
1.2 เลือกเครื่องมือวัดอุปกรณ์เพื่อใช้งานติดตั้งไฟฟ้าได้
1.3 ตรวจสอบสถานะความพร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าได้
1.4 ใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้

01222 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล

1.1 ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบงานทางกลได้
1.2 เลือกเครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ทางกลเพื่อใช้งานติดตั้งได้
1.3 ตรวจสอบสถานะความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งระบบทางกลได้
1.4 ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบทางกลได้
1.5 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ได้
1.6 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกส์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบงานไฟฟ้า 2. การใช้เครื่องมือวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ติดตั้งอุปกรณ์ทางกลตามแบบงาน 4. การใช้เครื่องมือทางกล 5. การติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการตรวจสถานะความพร้อมของเครื่องมือติดตั้งก่อนการใช้ 2. หลักการเลือกเครื่องมือในการใช้งานได้เหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกลการสอบข้อเขียน 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน