หน่วยสมรรถนะ

อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้า และอ่านและเขียนแบบทางกลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01211 อ่านและเขียนแบบไฟฟ้า

1.1 อ่านแบบ Schematicdiagram ได้
1.2 ระบุความหมายสัญลักษณ์แบบวงจรไฟฟ้าในระบบควบคุมหุ่นยนต์ได้
1.3 ระบุชนิด/ขนาด ของอุปกรณ์ได้ตรงตามแบบงานไฟฟ้า
1.4 ระบุจุดตรวจสอบงานไฟฟ้าระบบหุ่นยนต์จากแบบวงจรทางไฟฟ้าได้
1.5 เขียนแบบไฟฟ้างานติดตั้งระบบหุ่นยนต์ได้

01212 อ่านและเขียนแบบทางกล

1.1 อ่านแบบการประกอบติดตั้ง(Installation) ได้
1.2 ระบุความหมายสัญลักษณ์แบบงานทางกลในการติดตั้งหุ่นยนต์ได้
1.3 ระบุจุดตรวจสอบงานระบบทางกลของระบบหุ่นยนต์จากแบบงานทางกลได้
1.4 เขียนแบบงานการติดตั้งระบบทางกลของหุ่นยนต์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบงานไฟฟ้า 2. เขียนแบบงานไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบหุ่นยนต์ 3. ระบุจุดตรวจสอบงานไฟฟ้าระบบหุ่นยนต์ 4. ประกอบติดตั้ง (Installation) ชิ้นส่วนระบบทางกลหุ่นยนต์ 5. เขียนแบบงานการติดตั้งชิ้นส่วนระบบหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. การทำงานของระบบไฟฟ้าหุ่นยนต์ 2. อ้างอิงการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาจากแบบงานไฟฟ้า 3. การทำงานของระบบทางกลของหุ่นยนต์ 4. อ้างอิงการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาจากแบบงานทางกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอ่านและเขียนแบบงานไฟฟ้า 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการอ่านและเขียนแบบงานทางกล 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)