หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านมวลสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมดำเนินการอบรมด้วยการถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม และออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M5301 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมด้านมวล

1. กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความสามารถการปฏิบัติงานที่ต้องการ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

01M5302 ดำเนินการอบรมด้านมวล

1. ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม ตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

01M5303 ออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรมด้านมวล

1. จัดทำแบบประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรม ตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบงานด้านมวลมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและ เครื่องมือวัดด้านมวล มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือรวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัดการประเมินความไม่แน่นอนการจัดทำรายงานผลการสอบเทียบการประกันคุณภาพการสอบเทียบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
  2. ความสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอ
  3. ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ เนื้อหารายละเอียด
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินก่อนและหลักการอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. โบชัวร์การจัดอบรม หรือ
  2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ
  3. แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ
  4. สรุปความพึงพอใจการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
  ด้านมวลโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เป็นการอบรมที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นวิทยากรให้การอบรมบุคคลภายนอก
  2. การประเมินความรู้ความสามารถของวิทยากร โดยผู้เข้าอบรม
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การประเมินความสามารถวิทยากร เป็นการวัดความพึงพอใจผู้เข้าอบรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม 1. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ดำเนินการอบรมได้ 1. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.3 วิธีการประเมิน ออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 1. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมวล