หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านมวลมีความรอบรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านมวลระดับต่างๆวิธีการสอบเทียบตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อนำมาศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมความเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบเทียบด้านมวล เช่น สามารถบ่งชี้ได้ถึงมาตรฐานระดับต่างๆคำจำกัดความ องค์กรมาตรวิทยาทั้งในระดับและสากล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาชาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านมวล

1.เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M5102 ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านมวล

1.เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีด้านมวล

1.พิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของวิธีการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยาการสอบเทียบด้านมวล มีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนางานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล
  2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือด้านการสอบเทียบมวล
  3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการมาตรฐานต่างๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัดในระดับสากล
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมวล
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล
  4. ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขอออกเอกสาร หรือ
  2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ
  3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัดด้านมวล
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. วิธีมาตรฐานได้แก่ วิธีการสอบเทียบที่จัดทำโดยหน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลu
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบระหว่างใช้งาน หมายถึง วิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น พัฒนาขึ้น หรือทำตามวิธีมาตรฐานไม่ครบถ้วน จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธี ก่อนนำไปใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน ศึกษาวิธีการมาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ออกแบบวิธีการวัดให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.3 วิธีการประเมิน สามารถทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวัด 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมวล