หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดยการออกแบบพัฒนากำกับดูแลและรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A5201 ออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.สามารถออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025

01A5202 ประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.สามารถประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบมีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบ การบริหารจัดการทรัพยากรห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วางแผนงานการดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้อปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถการบริหารงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  2. ความสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของหน่วยรับรอง
  3. ความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน ISO/IEC 17043
  5. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาระดับชาติและสากล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากหน่วยรับรอง หรือ
  2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  สามารถออกแบบระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ออกแบบระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับทรัพยากร ของห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล