หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-101ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 4 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวิทยา สามารถวางแผนกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และข้อกำหนดของหน่วยรับรอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับรองห้องปฏิบัติการ 2. ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS4101 กำกับดูแลการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. รู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025
2. วางแผนและดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. ควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อมดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

01QS4102 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรองได้อย่างถูกต้อง
2. แสดงเครื่องหมายการรับรองได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และข้อกำหนดของหน่วยรับรอง 2. ควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กำหนด 3. ควบคุมข้อมูลและเอกสารให้เป็นปัจจุบัน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 3. การควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 4. ข้อกำหนดของหน่วยรับรอง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน 2. ใบรับรองการฝึกอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ 3. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. คู่มือคุณภาพ (Quality manual) 2. คู่มือวิธีการ (Procedure manual) 3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working instruction)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน