หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-091ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านความดัน การใช้งานและดูแลรักษา ให้เครื่องมือวัดด้านความดัน เช่น Bourdon tube pressure gauge, Electrical pressure gauge, Pressure Transducer/ Pressure module, Pressure calibrator/controller, Barometer, Pressure transmitter และDifferential pressure เป็นต้น จนสามารถให้คำแนะนำและสอนงานให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR4601 เตรียมแผนการสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. เรียงลำดับเนื้อหาสำหรับการสอนงาน
2. จัดทำสื่อการสอน

01PR4602 สอนวิธีการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. สอนการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

01PR4603 ประเมินผลการสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. ประเมินผลก่อนการสอนงานการสอบเทียบ
2. ประเมินผลหลังการสอนงานการสอบเทียบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ถ่ายทอดการปฏิบัติงานแบบการฝึกปฏิบัติงาน (on job training) และการประเมินผล 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานอย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. มาตรวิทยาทั่วไป คณิตศาสตร์และสถิติ 3. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการอบรม 2. แบบประเมินการอบรม 3. เอกสารสรุปการเปรียบเทียบผลการวัด (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน 2. บันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันโดยใช้ Dead-weight tester