หน่วยสมรรถนะ

จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-090ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านความดัน มีความเชี่ยวชาญและ ความสามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานรวมถึงมีความเข้าใจสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR4501 จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1.จัดทำเอกสารวิธีการสอบเทียบตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025
2. จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
3. จัดทำแผนงานที่ต้องจัดทำตามระบบคุณภาพของหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการ
4. จัดทำแบบบันทึกที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านความดัน

01PR4502 ประเมินความไม่แน่นอนของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. จัดทำเอกสารการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
2. ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ระบุถึงเอกสารระดับต่างๆ ในระบบคุณภาพและความเชื่อมโยงเอกสาร 2. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานและแบบบันทึกตามที่กำหนดในระบบคุณภาพ 3. ประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 4. ประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดทำเอกสารระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 2. วิธีประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ระบุถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบได้ 3. ขั้นตอนการขอจัดทำเอกสาร การอนุมัติ การประกาศใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการขอจัดทำเอกสาร 2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. แผนการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารขั้นตอนการสอบเทียบและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน