หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-089ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทวนสอบและสามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ทวนสอบผลความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันหลังการสอบเทียบ และสามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR4401 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแหล่งของข้อมูลที่ใช้
2. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC17025

01PR4402 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. ออกใบรับรองผลการสอบเทียบตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน 2. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องมือวัดด้านความดัน 3. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม 4. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. การตรวจสอบเครื่องมือวัดด้านความดันระหว่างใช้งาน 3. เกณฑ์ยอมรับในการใช้งานเครื่องมือวัดด้านความดัน 4. เอกสารมาตรฐานอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ เช่น ISO/IEC 17025, SI Unit เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกผลการทวนสอบเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้านความดันระหว่างใช้งาน 3. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัด 4. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างบุคลากร 5. สรุปการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดด้านความดัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการทวนสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน