หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method A)

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-088ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method A)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weigth tester (Method A) ตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ และการดูแลรักษา เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR4301 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน ความดัน

1. เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน
2. เลือกใช้และติดตั้งระบบการสอบเทียบที่เหมาะสมกับช่วงความดันที่ใช้งาน
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความดัน
4. เลือกใช้วิธีการสอบเทียบและกรอกรายละเอียดในแบบบันทึก

01PR4302 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

01PR4303 บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันลงในแบบฟอร์ม

01PR4304 คำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. คำนวณความดันมาตรฐานจากเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้
2. คำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันด้วยเครื่องมือคำนวณหรือโปรแกรมประยุกต์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบการสอบเทียบ เช่น ท่อ ข้อต่อ วาล์ว เป็นต้น 2.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดก่อนการสอบเทียบ เช่น ข้อต่อ จอแสดงผล การป้องกันรั่วของความดัน 3. ใช้งานเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead Weight Tester 4. ต่อระบบการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด 5. ตรวจเช็คและแก้ไขการรั่วของความดันในระบบ 6. ปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัด 7. ควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัย 8. ใช้เครื่องมือคำนวณหรือโปรแกรมประยุกต์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weigth tester (Method A) 2. การคำนวณหาค่าความดันมาตรฐานจาก Dead weight tester 3. วิธีการใช้งานและตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัด รวมถึงการต่อระบบการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัด 4. การบันทึกและใช้เครื่องมือคำนวณผล 5. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด 6. สถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน 2. บันทึกการมอบหมายงาน 3. ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง 2. บันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลข้อสอบข้อเขียน 4. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester(Method A) โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 4. พิจารณาจากบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน 4. การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at ambient pressure)