หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD4 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด การทวนสอบความถูกต้องของผลการวัด ตรวจสอบรายงานผล จัดทำเอกสารขั้นตอนในการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด และการทำงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 ให้คำแนะนำและสอนงานการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแก่ผู้อื่นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD4501 จัดทำเอกสารขั้นตอนทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจและการทำงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025

1. จัดทำเอกสารขั้นตอนทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
2. จัดทำเอกสารคุณภาพที่ที่เกี่ยวข้อง

01MD4502 ให้คำแนะนำและสอนงานการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจแก่ผู้อื่นได้

1. ให้คำแนะนำเมื่อพบปัญหาทางเทคนิคขณะทำการทดสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ มีทักษะในการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบทางกายภาพ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 25 หัวข้อ 2. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance และ Chassis Leakage Current 3. การทดสอบเสียง 4. การทดสอบความเร็วลม 5. การทดสอบอุณหภูมิ 6. การทดสอบความชื้น 7. การทดสอบการชั่งน้ำหนัก 8. การทดสอบปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน (กรณีที่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดมีเครื่องควบคุม ปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนร่วมด้วย) 9. การทดสอบสัญญาณเตือน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน