หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องกระตุกหัวใจ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องกระตุกหัวใจ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD4 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ การทวนสอบความถูกต้องของผลการวัด ตรวจสอบรายงานผล จัดทำเอกสารขั้นตอนในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 ให้คำแนะนำและสอนงานการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ แก่ผู้อื่นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD4301 จัดทำเอกสารขั้นตอนทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจและการทำงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด ISO/IEC17025

1. จัดทำเอกสารขั้นตอนทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ
2. จัดทำเอกสารคุณภาพที่ที่เกี่ยวข้อง

01MD4302 ให้คำแนะนำและสอนงานการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ แก่ผู้อื่นได้

1. ให้คำแนะนำเมื่อพบปัญหาทางเทคนิคขณะทำการทดสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ มีทักษะในการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบทางกายภาพ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 8 หัวข้อ 2. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance, Chassis Leakage Current และ Lead -to-Ground Leakage Current 3. การทดสอบทางเทคนิค แบ่งเป็น • Energy Accuracy (Manual Mode) • Output Energy at Maximum Setting for 10 Charge Cycle • Charge Time after 10 Discharge Cycle • Energy After 50 Sec. of full Charge • Synchronizer Operation • Paper Speed • Heart Rate Accuracy • Heart Rate Alarm • Pacing Rate Accuracy • Pacing Amplitude

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน