หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านอุณหภูมิการใช้งานและดูแลรักษาให้เครื่องมือการสอบเทียบจนสามารถให้คำแนะนำการสอนงานและการประเมินให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T4301 เตรียมแผนการสอนงานด้านอุณหภูมิ

1. เรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. จัดทำสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม

01T4302 สอนวิธีการปฏิบัติงานด้านอุณหภูมิ

1.สอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T4303 ประเมินผลการสอนงานด้านอุณหภูมิ

1. ประเมินผลก่อนการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.ประเมินผลหลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทางด้านอุณหภูมิและการวิเคราะห์ผลการวัดด้านอุณหภูมิการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.การถ่ายทอดการปฏิบัติงานแบบ on job training และการประเมินผล
   2.การปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานอย่างถูกต้อง
   3.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้การสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน เครื่องมือด้านอุณหภูมิ
  2. มีความรู้มาตรวิทยาทั่วไป
  3. รู้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.บันทึกการอบรม หรือ
  2. แบบประเมินการอบรม หรือ
  3. เอกสารสรุปการเปรียบเทียบผลการวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและสอนงานด้านอุณหภูมิโดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การเตรียมสอนงาน ได้แก่ เตรียมเนื้อหาและลำดับการสอนงานให้กับพนักงาน
  2. สอนวิธีปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการวัด
  3. ประเมินผลการสอน ได้แก่ การประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. พนักงาน หมายถึง พนักงานใหม่ หรือ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือพนักงานที่ถูกมอบหมายงานเพิ่มขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินเตรียมแผนการสอนงาน 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.2 วิธีการประเมินประเมินความไม่แน่นอนของ การวัดด้านอุณหภูมิ 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.3 วิธีการประเมินประเมินผลการสอนงาน 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.4 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ