หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าใจและหลักการวิเคราะห์ผลการสอบ
  เทียบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลการสอบเทียบ การรักษาไว้เพื่อให้เกิดความคงเส้นคงวา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
  h2 style='margin-top:0cm;background:white;vertical-align:baseline' - ISO/IEC 17043 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing/h2

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านอุณหภูมิ

1.วิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
17043
2. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC

01T4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1.เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือด้านอุณหภูมิการปฏิบัติตามแผนงานตามมาตรฐาน ISO2/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ และการคำนวณผล
  2. การประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบ
  3. ข้อกำหนดการจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
  4. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการด้านอุณหภูมิ
  5. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบด้านอุณหภูมิ
  6. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
  7. กำหนดเกณฑ์การยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการคำนวณผล
  2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  3. รู้เกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือ
  4. เกี่ยวกับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  5. รู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับ
  6. รู้เกี่ยวกับเอกสารมาตรฐานอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ เช่น ISO/IEC 17043 , ISO 10012

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. บันทึกผลการทวนสอบเครื่องมือ หรือ
   2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน หรือ
  3. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัด หรือ 4. สรุปการเปรียบเทียบบุคลากร หรือ
   5. สรุปการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการข้อสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับทวนสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของ ผลการวัดด้านอุณหภูมิโดย
  พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การวิเคราะห์และทวนสอบ ได้แก่ บันทึกข้อมูลสอบเทียบการคำนวณและการประเมินค่าความไม่แน่นอน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวิเคราะห์และทวนสอบ ได้แก่ บันทึกข้อมูลสอบเทียบการคำนวณและการประเมินความไม่นอนความถูกต้องของชื่อ-ที่อยู่ ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
  2. ออกใบรับรองผลสอบเทียบ หมายถึง สามารถพิมพ์ใบรับรองผลกรสอบเทียบเพื่อลงนามและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้อง 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.2 วิธีการประเมิน ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.3 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ