หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านมวลมีความเชี่ยวชาญและ ความสามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแบบบันทึกที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีความเข้าใจสามารถประเมินผลความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M4201 จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามวิธีมาตรฐานด้านมวลหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ
3. จัดทำแผนงานที่ต้องทำตามระบบคุณภาพ
4.แบบบันทึกที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านมวลตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M4202 ประเมินความไม่แน่นอนของการวัดด้านมวล

1. จัดทำขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.วิธีการประเมินความไม่แน่นอนตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องชั่งตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการสอบเทียบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักเอกสารในระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถระบุถึงเอกสารระดับต่างๆ ในระบบคุณภาพและความเชื่อมโยงเอกสาร
  2. สามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานขั้นตอนการทำงานและแบบบันทึกตามที่กำหนดในระบบคุณภาพ
  3. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องชั่ง
  4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระดับต่างๆ ให้สอดคล้องข้อกำหนดวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
  2. เข้าใจวิธีประเมินความไม่แน่นอนของการวัดระบุถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบได้
  3. รู้ขั้นตอนการขอจัดทำเอกสารการอนุมัติการประกาศใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขอจัดทำเอกสาร หรือ
  2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม
  2. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการกำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมวล โดย พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมวล ได้แก่ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือด้านมวลแผนงาน และบันทึกด้านวิชาการ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เอกสารการสอบเทียบด้านมวล หมายถึง วิธีการสอบเทียบการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  2. แผนงาน หมายถึง แผนสอบเทียบ แผนบำรุงรักษา แผนตรวจสอบระหว่างใช้งาน แผนอบรม เป็นต้น
  3. บันทึก หมายถึง บันทึกด้านวิชาการ เช่น บันทึกข้อมูลการสอบเทียบ บันทึกประวัติเครื่องมือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดด้านมวล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมวล