หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทวนสอบและวิเคราะห์ผลความถูกต้องของผลการวัดก่อนออกใบรับรองผลการสอบเทียบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)- ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories- ISO/IEC 17043 Conformity Assessment -- General Requirements for Proficiency Testing

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านมวล


1. วิเคราะห์ความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ทวนสอบผลการสอบเทียบได้ตามข้อกำหนดISO/IEC 17043

01M4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

1. รับรองให้ออกรายงานผลการสอบเทียบได้ตามข้อกำหนดISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการสอบเทียบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักการคำนวณผลการสอบเทียบรวมถึงการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง และการคำนวณผล2. วิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก และการคำนวณผล3. การประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบเครื่องชั่ง4. การประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก(ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องชั่งและการคำนวณผล2. ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและการคำนวณผล3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบเครื่องชั่ง4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก5. ข้อกำหนดการจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกผลการทวนสอบ หรือ 2. เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรับรองผลการสอบเทียบด้านมวลโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  (ก) คำแนะนำ 1. การวิเคราะห์และทวนสอบได้แก่ บันทึกข้อมูลสอบเทียบการคำนวณและการประเมินความไม่นอน(ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ทวนสอบผลการสอบเทียบหมายถึง การตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆวันหมดอายุคุ้มน้ำหนักมาตรฐานความถูกต้องของชื่อ-ที่อยู่ ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. ออกใบรับรองผลสอบเทียบหมายถึง สามารถพิมพ์ใบรับรองผลกรสอบเทียบเพื่อลงนามและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมวล