หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวิทยา สามารถวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
   ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ดูแลให้เอกสารและบันทึกต่างๆให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดแผนความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A4101 กำกับดูแลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.สามารถอธิบายข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025
17025
2.สามารถวางแผนและดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC
3.สามารถควบคุมและบันทึกภาวะแวดล้อม ดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

01A4102 กำหนดแผนด้านความปลอดภัย

1.สามารถกำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2. สามารถวางแผนและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนด
  2. การควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
  3. การบันทึกข้อมูลและเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนด
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับควบคุมและบันทึกภาวะแวดล้อม
  4. ความรู้การดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนการดำเนินงาน หรือ
  2. บันทึกการอบรม หรือ
  3. หลักฐานเข้าร่วมกิจกรรม
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  2. ใบรับรองการฝึกอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดย พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  สามารถจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของข้อปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
   1. คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
   2. คู่มือวิธีการ (Procedure Manual)
   3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working Instruction)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมวล