หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านอุณหภูมิแก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านอุณหภูมิแก่ผู้รับบริการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานการบำรุงรักษา การแนะนำการสอบเทียบให้ตรงกับลักษณะการใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมรวมถึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบให้แก่ผู้มาขอใช้บริการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T3401 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1. แนะนำการใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. แนะนำการดูแลรักษาตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. แนะนำการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.อธิบายค่าที่แสดงในใบรายงานผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T3402 สามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดด้านอุณหภูมิ

1.ประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ ชั้น 2
   ผ่านหน่วยสมรรถนะประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
   ผ่านหน่วยสมรรถนะการจัดทำใบรายงานผลการสอบเทียบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้รับสาร
  2. การใช้งาน Information Technology
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือ
  2. รู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่แสดงไว้ในใบรับรองผลการสอบเทียบ
  3. รู้เรื่องความสอบกลับได้ของการวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกทบทวนการขอใช้บริการ
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
   2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
   3. ใบรับรองการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
   ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน
  2. พิจารณาการเปรียบเทียบผลการวัดกับผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่แสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบ
   2. ให้แนะนำการประเมินผล หลังสอบเทียบ
   3. ให้แนะนำเกี่ยวกับ พิสัย และขอบข่ายที่ให้บริการ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อมูลทั่วไป เช่น การสอบกลับได้ วิธีการสอบเทียบ มาตรฐานที่ใช้
  2.ข้อมูลตัวเลข เช่น ค่าแก้ ค่าความคลาดเคลื่อนค่าความไม่แน่นอนของการวัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.2 วิธีการประเมิน สามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้ 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.3 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ