หน่วยสมรรถนะ

ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 3

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  สำหรับระดับคุณวุฒิ

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T3301 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านอุณหภูมิ

1.กำหนดเกณฑ์การยอมรับตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.กำหนดวิธีทำการทวนสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ดำเนินการทวนสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.วิเคราะห์ความถูกต้องและตัดสินการยอมรับการใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T3302 ตรวจสอบระหว่างการใช้งานด้านอุณหภูมิ

1.กำหนดเกณฑ์การยอมรับตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.กำหนดวิธีทำการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ดำเนินการตรวจสอบ
4.ตัดสินการยอมรับเพื่อใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ ระดับฝีมือชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิธีการทวนสอบ Standard PRT
  2. วิธีการทวนสอบ Standard Thermocouple
  3. วิธีการทวนสอบ Volt/Ohm meter
  4. วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบ หรือ
  2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. ใบรับรองการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน
  2. พิจารณาการเปรียบเทียบผลการวัดกับผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. มาตรฐานอ้างอิง ได้แก่Standard Platinum Thermometer, Standard Volt Meter, Standard Ohm meter
  2. วิธีที่ใช้ในการทวนสอบ เช่น Ice Point
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การทวนสอบ หมายถึง การทวนสอบหลังการสอบเทียบเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน และ การตรวจสอบระหว่างใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าค่าต่างๆที่วัดยังถูกต้อง
  2. เกณฑ์ยอมรับของการทวนสอบหลังสอบเทียบ และเกณฑ์ยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน อาจเหมือนกันหรือต่างๆ กันก็ได้ขี้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงทางด้านอุณหภูมิ 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 วิธีการประเมิน ตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 1. ข้อสอบข้อเขียน 18.4 พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ